summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po328
1 files changed, 175 insertions, 153 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 788103e..3babd3e 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,16 +1,31 @@
-# Vietnamese translation for Flex.
-# Bản dịch tiếng Việt dành cho flex.
-# Copyright (C) 2014 The Flex Project (msgids)
-# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the flex package.
-# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
-# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
+#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: flex-2.5.38\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-01 19:54-0500\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-08 11:01-0800\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#~ # Vietnamese translation for Flex.
+#~ # Bản dịch tiếng Việt dành cho flex.
+#~ # Copyright (C) 2014 The Flex Project (msgids)
+#~ # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
+#~ # This file is distributed under the same license as the flex package.
+#~ # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
+#~ # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014.
+#~ #
+#~ msgid ""
+#~ msgstr ""
+#~ "Project-Id-Version: flex-2.5.38\n"
+#~ "Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-06 10:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-14 08:17+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -18,6 +33,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
@@ -82,24 +98,24 @@ msgstr ""
"Đổ DFA:\n"
"\n"
-#: src/dfa.c:592
+#: src/dfa.c:587
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "không thể tạo trạng thái kết-thúc-bộ-đệm duy nhất"
-#: src/dfa.c:613
+#: src/dfa.c:608
#, c-format
msgid "state # %d:\n"
msgstr "trạng thái# %d:\n"
-#: src/dfa.c:773
+#: src/dfa.c:768
msgid "Could not write yynxt_tbl[][]"
msgstr "Không thể ghi \"yynxt_tbl[][]\""
-#: src/dfa.c:1033
+#: src/dfa.c:1028
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "phát hiện ký tự chuyển tiếp sai trong sympartition()"
-#: src/gen.c:494
+#: src/gen.c:480
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -111,29 +127,29 @@ msgstr ""
"Lớp tương đương:\n"
"\n"
-#: src/gen.c:679 src/gen.c:708 src/gen.c:1228
+#: src/gen.c:669 src/gen.c:698 src/gen.c:1218
#, c-format
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "trạng thái # %d chấp nhận: [%d]\n"
-#: src/gen.c:1125
+#: src/gen.c:1115
#, c-format
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "trạng thái # %d chấp nhận: "
-#: src/gen.c:1172
+#: src/gen.c:1162
msgid "Could not write yyacclist_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yyacclist_tbl\""
-#: src/gen.c:1246
+#: src/gen.c:1236
msgid "Could not write yyacc_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yyacc_tbl\""
-#: src/gen.c:1261 src/gen.c:1633 src/gen.c:1656
+#: src/gen.c:1251 src/gen.c:1623 src/gen.c:1646
msgid "Could not write ecstbl"
msgstr "Không thể ghi \"ecstbl\""
-#: src/gen.c:1281
+#: src/gen.c:1271
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -143,349 +159,353 @@ msgstr ""
"\n"
"Lớp tương-đương-meta:\n"
-#: src/gen.c:1303
+#: src/gen.c:1293
msgid "Could not write yymeta_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yymeta_tbl\""
-#: src/gen.c:1362
+#: src/gen.c:1352
msgid "Could not write yybase_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yybase_tbl\""
-#: src/gen.c:1394
+#: src/gen.c:1384
msgid "Could not write yydef_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yydef_tbl\""
-#: src/gen.c:1432
+#: src/gen.c:1422
msgid "Could not write yynxt_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yynxt_tbl\""
-#: src/gen.c:1466
+#: src/gen.c:1456
msgid "Could not write yychk_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yychk_tbl\""
-#: src/gen.c:1618 src/gen.c:1647
+#: src/gen.c:1608 src/gen.c:1637
msgid "Could not write ftbl"
msgstr "Không thể ghi \"ftbl\""
-#: src/gen.c:1624
+#: src/gen.c:1614
msgid "Could not write ssltbl"
msgstr "Không thể ghi \"ssltbl\""
-#: src/gen.c:1675
+#: src/gen.c:1665
msgid "Could not write eoltbl"
msgstr "Không thể ghi \"eoltbl\""
-#: src/gen.c:1732
+#: src/gen.c:1722
msgid "Could not write yynultrans_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yynultrans_tbl\""
-#: src/main.c:179
+#: src/main.c:178
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "quy tắc không thể được khớp"
-#: src/main.c:184
+#: src/main.c:183
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "đưa ra tùy chọn \"-s\" còn quy tắc mặc định có thể được khớp"
-#: src/main.c:222
+#: src/main.c:221
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "Không thể dùng ký tự \"-+\" với tùy chọn \"-l\""
-#: src/main.c:225
+#: src/main.c:224
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "Không thể dùng cờ \"-f\" hoặc \"-F\" với tùy chọn \"-l\""
-#: src/main.c:229
+#: src/main.c:228
msgid "Can't use --reentrant or --bison-bridge with -l option"
msgstr ""
"Không thể dùng đối số \"--reentrant\" (điều vào lại) hoặc \"--bison-bridge"
"\" (chiếc cầu bison) với tùy chọn \"-l\""
-#: src/main.c:261
+#: src/main.c:260
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "Hai tùy chọn \"-Cf/-CF\" và \"-Cm\" với nhau thì không có ý nghĩa"
-#: src/main.c:264
+#: src/main.c:263
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "Hai tùy chọn \"-Cf/-CF\" và \"-I\" không tương thích với nhau"
-#: src/main.c:268
+#: src/main.c:267
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
msgstr ""
"Tùy chọn \"-Cf/-CF\" không tương thích với chế độ \"lex-compatibility"
"\" (tương thích với lex)"
-#: src/main.c:273
+#: src/main.c:272
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "Hai tùy chọn \"-Cf\" and \"-CF\" loại từ lẫn nhau"
-#: src/main.c:277
+#: src/main.c:276
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "Không thể dùng ký tự \"-+\" với tùy chọn \"-CF\""
-#: src/main.c:280
+#: src/main.c:279
#, c-format
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "\"%array\" (mảng) không tương thích với tùy chọn \"-+\""
-#: src/main.c:285
+#: src/main.c:284
msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
msgstr "Hai tùy chọn \"- +\" và \"--reentrant\" xung đột với nhau."
-#: src/main.c:288
+#: src/main.c:287
msgid "bison bridge not supported for the C++ scanner."
msgstr "bison bridge (chiếc cầu bison) không được hỗ trợ với bộ quét C++."
-#: src/main.c:343 src/main.c:427
+#: src/main.c:336 src/main.c:419
#, c-format
msgid "could not create %s"
msgstr "không thể tạo %s"
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:431
msgid "could not write tables header"
msgstr "không thể ghi phần đầu bảng"
-#: src/main.c:443
+#: src/main.c:435
#, c-format
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "không thể mở tập tin khung sườn %s"
-#: src/main.c:480
+#: src/main.c:450
+msgid "Prefix cannot include '[' or ']'"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:474
msgid "allocation of macro definition failed"
msgstr "việc phân bổ cho định nghĩa macro gặp lỗi"
-#: src/main.c:527
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "gặp lỗi nhập vào khi đọc tập tin khung sườn %s"
-#: src/main.c:531
+#: src/main.c:525
#, c-format
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin khung sườn %s"
-#: src/main.c:715
+#: src/main.c:709
#, c-format
msgid "error creating header file %s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo tập tin phần đầu %s"
-#: src/main.c:723
+#: src/main.c:717
#, c-format
msgid "error writing output file %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin xuất %s"
-#: src/main.c:727
+#: src/main.c:721
#, c-format
msgid "error closing output file %s"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin xuất %s"
-#: src/main.c:731
+#: src/main.c:725
#, c-format
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "gặp lỗi khi xoá bỏ tập tin xuất %s"
-#: src/main.c:738
+#: src/main.c:732
#, c-format
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Không sao lưu.\n"
-#: src/main.c:742
+#: src/main.c:736
#, c-format
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d đang sao lưu các trạng thái (kiểu không chấp nhận).\n"
-#: src/main.c:746
+#: src/main.c:740
#, c-format
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Bảng đã nén lúc nào cũng sao lưu.\n"
-#: src/main.c:749
+#: src/main.c:743
#, c-format
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "găp lỗi khi ghi tập tin sao lưu %s"
-#: src/main.c:753
+#: src/main.c:747
#, c-format
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin sao lưu %s"
-#: src/main.c:758
+#: src/main.c:752
#, c-format
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "%s phiên bản %s thống kê sử dụng:\n"
-#: src/main.c:761
+#: src/main.c:755
#, c-format
msgid " scanner options: -"
msgstr " tùy chọn bộ quét: —"
-#: src/main.c:840
+#: src/main.c:834
#, c-format
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d trạng thái NFA\n"
-#: src/main.c:842
+#: src/main.c:836
#, c-format
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d trạng thái DFA (%d từ)\n"
-#: src/main.c:844
+#: src/main.c:838
#, c-format
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d quy tắc\n"
-#: src/main.c:849
+#: src/main.c:843
#, c-format
msgid " No backing up\n"
msgstr " Không sao lưu\n"
-#: src/main.c:853
+#: src/main.c:847
#, c-format
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d đang sao lưu các trạng thái (kiểu không chấp nhận)\n"
-#: src/main.c:858
+#: src/main.c:852
#, c-format
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Bảng đã nén lúc nào cũng sao lưu\n"
-#: src/main.c:862
+#: src/main.c:856
#, c-format
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Dùng mẫu kiểu đầu dòng\n"
-#: src/main.c:864
+#: src/main.c:858
#, c-format
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d điều kiện bắt đầu\n"
-#: src/main.c:868
+#: src/main.c:862
#, c-format
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d trạng thái épxilông (ε), %d trạng thái épxilông đôi\n"
-#: src/main.c:872
+#: src/main.c:866
#, c-format
msgid " no character classes\n"
msgstr " không có lớp ký tự\n"
-#: src/main.c:876
+#: src/main.c:870
#, c-format
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
msgstr " %d/%d lớp ký tự cần %d/%d từ bộ nhớ, %d được dùng lại\n"
-#: src/main.c:881
+#: src/main.c:875
#, c-format
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d cặp trạng_thái/trạng_thái_kế đã được tạo\n"
-#: src/main.c:884
+#: src/main.c:878
#, c-format
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d việc chuyển tiếp duy nhất/trùng\n"
-#: src/main.c:889
+#: src/main.c:883
#, c-format
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d mục tin bảng\n"
-#: src/main.c:897
+#: src/main.c:891
#, c-format
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d mục tin base-def (định nghĩa cơ bản) đã được tạo\n"
-#: src/main.c:901
+#: src/main.c:895
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (tối đa %d) mục tin nxt-chk (kiểm tra kế tiếp) đã được tạo\n"
-#: src/main.c:905
+#: src/main.c:899
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
msgstr ""
" %d/%d (tối đa %d) mục tin biểu mẫu nxt-chk (kiểm tra kế tiếp) đã được tạo\n"
-#: src/main.c:909
+#: src/main.c:903
#, c-format
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d mục tin bảng trống\n"
-#: src/main.c:911
+#: src/main.c:905
#, c-format
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d proto (khai báo nguyên mẫu) đã được tạo\n"
-#: src/main.c:914
+#: src/main.c:908
#, c-format
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d mẫu đã được tạo, %d lần dùng\n"
-#: src/main.c:922
+#: src/main.c:916
#, c-format
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d lớp kiểu tương đương đã được tạo\n"
-#: src/main.c:930
+#: src/main.c:924
#, c-format
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d lớp tương-đương-meta đã được tạo\n"
-#: src/main.c:936
+#: src/main.c:930
#, c-format
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
msgstr " %d (%d được lưu) lần va chạm mã băm, %d DFA bằng nhau\n"
-#: src/main.c:938
+#: src/main.c:932
#, c-format
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " cần %d tập hợp tái cấp phát\n"
-#: src/main.c:940
+#: src/main.c:934
#, c-format
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " cần tổng %d mục tin bảng\n"
-#: src/main.c:1015
+#: src/main.c:1008
#, c-format
msgid "Internal error. flexopts are malformed.\n"
msgstr "Gặp lỗi nội bộ vì những flexopts sai dạng.\n"
-#: src/main.c:1025
+#: src/main.c:1018
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Hãy thử lệnh \"%s --help\" (trợ giúp) để xem thêm thông tin.\n"
-#: src/main.c:1082
+#: src/main.c:1075
#, c-format
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "không hiểu tùy chọn \"-C\" là \"%c\""
-#: src/main.c:1211
+#: src/main.c:1204
#, c-format
msgid "%s %s\n"
msgstr "%s %s\n"
-#: src/main.c:1487
+#: src/main.c:1476
msgid "fatal parse error"
msgstr "gặp lỗi phân tích nghiêm trọng"
-#: src/main.c:1519
+#: src/main.c:1508
#, c-format
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "không thể tạo tập tin thông tin sao lưu %s"
-#: src/main.c:1540
+#: src/main.c:1529
#, c-format
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
msgstr ""
"Tùy chọn kiểu tương thích lex AT&T \"-l\" làm giảm hiệu suất rất nhiều\n"
-#: src/main.c:1543
+#: src/main.c:1532
#, c-format
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
msgstr " thì có lẽ thật gây ra trường hợp giảm hiệu suất khác\n"
-#: src/main.c:1549
+#: src/main.c:1538
#, c-format
msgid ""
"%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match "
@@ -494,53 +514,53 @@ msgstr ""
"%%tùy chọn \"yylineno\" giảm hiệu suất CHỈ với quy tắc khớp với ký tự dòng "
"mới\n"
-#: src/main.c:1556
+#: src/main.c:1545
#, c-format
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "Tùy chọn \"-I\" (tương tác) giảm hiệu suất một ít\n"
-#: src/main.c:1561
+#: src/main.c:1550
#, c-format
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "yymore() giảm hiệu suất một ít\n"
-#: src/main.c:1567
+#: src/main.c:1556
#, c-format
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "REJECT (đẩy ra) làm suy giảm hiệu suất nghiêm trọng\n"
-#: src/main.c:1572
+#: src/main.c:1561
#, c-format
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
msgstr "Quy tắc ngữ cảnh theo sau biến rất giảm hiệu suất\n"
-#: src/main.c:1584
+#: src/main.c:1573
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "Không cho phép dùng REJECT (đẩy ra) với tùy chọn \"-f\" hay \"-F\""
-#: src/main.c:1587
+#: src/main.c:1576
#, c-format
msgid "%option yylineno cannot be used with REJECT"
msgstr ""
"Không cho phép dùng %option (tùy chọn) \"yylineno\" với REJECT (đẩy ra)"
-#: src/main.c:1590
+#: src/main.c:1579
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
msgstr ""
"không cho phép dùng quy tắc ngữ cảnh theo sau biến với tùy chọn \"-f\" hay "
"\"-F\""
-#: src/main.c:1718
+#: src/main.c:1704
#, c-format
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "%option (tùy chọn) \"yyclass\" chỉ có ý nghĩa với bộ quét C++"
-#: src/main.c:1805
+#: src/main.c:1791
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [FILE]...\n"
msgstr "Cách dùng: %s [TÙY_CHỌN] [TẬP_TIN]...\n"
-#: src/main.c:1808
+#: src/main.c:1794
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Generates programs that perform pattern-matching on text.\n"
@@ -595,8 +615,6 @@ msgid ""
" --bison-bridge scanner for bison pure parser.\n"
" --bison-locations include yylloc support.\n"
" --stdinit initialize yyin/yyout to stdin/stdout\n"
-" --noansi-definitions old-style function definitions\n"
-" --noansi-prototypes empty parameter list in prototypes\n"
" --nounistd do not include <unistd.h>\n"
" --noFUNCTION do not generate a particular FUNCTION\n"
"\n"
@@ -679,48 +697,48 @@ msgstr ""
" -h, --help hiển thị _trợ giúp_ này\n"
" -V, --version thông báo phiên bản %s\n"
-#: src/misc.c:65
+#: src/misc.c:64
msgid "allocation of sko_stack failed"
msgstr "việc phân bổ cho sko_stack gặp lỗi"
-#: src/misc.c:101 src/misc.c:128
+#: src/misc.c:100
#, c-format
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "tên \"%s\" là dài nhố nhăng"
-#: src/misc.c:175
+#: src/misc.c:155
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "việc phân chia bộ nhớ bị lỗi trong allocate_array() (phân bổ mảng)"
-#: src/misc.c:225
+#: src/misc.c:205
#, c-format
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "phát hiện ký tự sai \"%s\" trong check_char() (kiểm tra ký tự)"
-#: src/misc.c:230
+#: src/misc.c:210
#, c-format
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "bộ quét cần thiết cờ \"-8\" để dùng ký tự %s"
-#: src/misc.c:249
+#: src/misc.c:229
#, fuzzy
msgid "memory allocation failure in xstrdup()"
msgstr "việc phân chia bộ nhớ bị lỗi trong allocate_array() (phân bổ mảng)"
-#: src/misc.c:323
+#: src/misc.c:303
#, c-format
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: gặp lỗi nôi bộ nghiêm trọng, %s\n"
-#: src/misc.c:712
+#: src/misc.c:671
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "việc thử tăng kích cỡ mảng đã thất bại"
-#: src/misc.c:839
+#: src/misc.c:795
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "gặp dòng sai trong tập tin khung sườn"
-#: src/misc.c:889
+#: src/misc.c:845
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "việc phân bổ bộ nhớ bị lỗi trong yy_flex_xmalloc()"
@@ -754,21 +772,21 @@ msgstr "máy trống trong dupmachine() (nhân đôi máy)"
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Gặp quy tắc ngữ cảnh theo sau biến tại dòng %d\n"
-#: src/nfa.c:356
+#: src/nfa.c:357
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
msgstr ""
"kiểu trạng thái sai trong mark_beginning_as_normal() (đánh dấu đầu là thường)"
-#: src/nfa.c:594
+#: src/nfa.c:595
#, c-format
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
msgstr "các quy tắc đầu vào là quá phức tạp (≥ %d trạng thái NFA)"
-#: src/nfa.c:672
+#: src/nfa.c:673
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "gặp quá nhiều chuyển tiếp trong mkxtion()"
-#: src/nfa.c:698
+#: src/nfa.c:699
#, c-format
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "quá nhiều quy tắc (> %d) !"
@@ -777,134 +795,138 @@ msgstr "quá nhiều quy tắc (> %d) !"
msgid "unknown error processing section 1"
msgstr "gặp lỗi không rõ khi xử lý phần 1"
-#: src/parse.y:184 src/parse.y:351
+#: src/parse.y:184 src/parse.y:353
msgid "bad start condition list"
msgstr "danh sách điều kiện bắt đầu là sai"
-#: src/parse.y:315
+#: src/parse.y:204
+msgid "Prefix must not contain [ or ]"
+msgstr ""
+
+#: src/parse.y:317
msgid "unrecognized rule"
msgstr "gặp quy tắc không được thừa nhận"
-#: src/parse.y:434 src/parse.y:447 src/parse.y:516
+#: src/parse.y:436 src/parse.y:449 src/parse.y:518
msgid "trailing context used twice"
msgstr "ngữ cảnh theo sau được dùng hai lần"
-#: src/parse.y:552 src/parse.y:562 src/parse.y:635 src/parse.y:645
+#: src/parse.y:554 src/parse.y:564 src/parse.y:637 src/parse.y:647
msgid "bad iteration values"
msgstr "gặp giá trị lặp lại sai"
-#: src/parse.y:580 src/parse.y:598 src/parse.y:663 src/parse.y:681
+#: src/parse.y:582 src/parse.y:600 src/parse.y:665 src/parse.y:683
msgid "iteration value must be positive"
msgstr "giá trị lặp lại phải là số dương"
-#: src/parse.y:804 src/parse.y:814
+#: src/parse.y:806 src/parse.y:816
#, c-format
msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
msgstr ""
"phạm vi ký tự [%c-%c] là chưa rõ ràng trong trường hợp quét bỏ qua chữ HOA/"
"thường"
-#: src/parse.y:819
+#: src/parse.y:821
msgid "negative range in character class"
msgstr "gặp phạm vi âm trong lớp ký tự"
-#: src/parse.y:916
+#: src/parse.y:918
msgid "[:^lower:] is ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "[:^lower:] là chưa rõ ràng trong trường hợp quét bỏ qua chữ HOA/thường"
-#: src/parse.y:922
+#: src/parse.y:924
msgid "[:^upper:] ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "[:^upper:] là chưa rõ ràng trong trường hợp quét bỏ qua chữ HOA/thường"
-#: src/scan.l:75 src/scan.l:618 src/scan.l:676
+#: src/scan.l:82 src/scan.l:644 src/scan.l:702
msgid "Input line too long\n"
msgstr "dòng nhập quá dài\n"
-#: src/scan.l:161
+#: src/scan.l:183
#, c-format
msgid "malformed '%top' directive"
msgstr "chỉ thị kiểu \"%top\" (đầu) dạng sai"
-#: src/scan.l:183
+#: src/scan.l:205
#, no-c-format
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "gặp chỉ thị kiểu \"%\" không được nhận dạng"
-#: src/scan.l:192
+#: src/scan.l:214
msgid "Definition name too long\n"
msgstr "Tên định nghĩa quá dài\n"
-#: src/scan.l:284
+#: src/scan.l:309
msgid "Unmatched '{'"
msgstr "Chưa khớp \"{\""
-#: src/scan.l:300
+#: src/scan.l:325
#, c-format
msgid "Definition value for {%s} too long\n"
msgstr "Giá trị định nghĩa cho {%s} quá dài\n"
-#: src/scan.l:317
+#: src/scan.l:342
msgid "incomplete name definition"
msgstr "lời đinh nghĩa tên chưa hoàn tất"
-#: src/scan.l:444
+#: src/scan.l:467
msgid "Option line too long\n"
msgstr "dòng tùy chọn quá dài\n"
-#: src/scan.l:452
+#: src/scan.l:475
#, c-format
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "gặp tùy chọn %% không được nhận dạng: %s"
-#: src/scan.l:633 src/scan.l:806
+#: src/scan.l:659 src/scan.l:832
msgid "bad character class"
msgstr "lớp ký tự sai"
-#: src/scan.l:683
+#: src/scan.l:709
#, c-format
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "chưa định nghĩa định danh {%s}"
-#: src/scan.l:746
+#: src/scan.l:772
msgid "unbalanced parenthesis"
msgstr ""
-#: src/scan.l:761
+#: src/scan.l:787
#, c-format
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "<start condition> (điệu kiện bắt đầu) sai: %s"
-#: src/scan.l:774
+#: src/scan.l:800
msgid "missing quote"
msgstr "thiếu dấu trích dẫn"
-#: src/scan.l:840
+#: src/scan.l:866
#, c-format
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "biểu thức lớp ký tự sai: %s"
-#: src/scan.l:862
+#: src/scan.l:888
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "có ký tự sai ở trong hai dấu ngoặc móc {}"
-#: src/scan.l:868
+#: src/scan.l:894
msgid "missing }"
msgstr "thiếu }"
-#: src/scan.l:946
+#: src/scan.l:972
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "gặp kết thúc tập tin ở trong một hành động"
-#: src/scan.l:951
+#: src/scan.l:977
msgid "EOF encountered inside pattern"
msgstr "gặp kết thúc tập tin ở trong mẫu"
-#: src/scan.l:973
+#: src/scan.l:1010
#, c-format
msgid "bad character: %s"
msgstr "ký tự sai: %s"
-#: src/scan.l:1001
+#: src/scan.l:1038
#, c-format
msgid "can't open %s"
msgstr "không thể mở %s"
@@ -952,16 +974,16 @@ msgstr "tên đã được định nghĩa hai lần"
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "điều kiện bắt đầu %s đã được khai báo hai lần"
-#: src/yylex.c:56
+#: src/yylex.c:57
msgid "premature EOF"
msgstr "gặp kết thúc tập tin quá sớm"
-#: src/yylex.c:199
+#: src/yylex.c:200
#, c-format
msgid "End Marker\n"
msgstr "Dấu kết thúc\n"
-#: src/yylex.c:205
+#: src/yylex.c:206
#, c-format
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "* Điều lạ * — thẻ bài: %d giá trị: %d\n"