summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/v2/Roboto_Bold.ufo/glyphs/V_.glif
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/v2/Roboto_Bold.ufo/glyphs/V_.glif')
-rw-r--r--src/v2/Roboto_Bold.ufo/glyphs/V_.glif86
1 files changed, 0 insertions, 86 deletions
diff --git a/src/v2/Roboto_Bold.ufo/glyphs/V_.glif b/src/v2/Roboto_Bold.ufo/glyphs/V_.glif
deleted file mode 100644
index ba671f7..0000000
--- a/src/v2/Roboto_Bold.ufo/glyphs/V_.glif
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<glyph name="V" format="1">
- <advance width="1349"/>
- <unicode hex="0056"/>
- <outline>
- <contour>
- <point x="659" y="343" type="line"/>
- <point x="610" y="0" type="line"/>
- <point x="854" y="0" type="line"/>
- <point x="1350" y="1456" type="line"/>
- <point x="976" y="1456" type="line"/>
- </contour>
- <contour>
- <point x="372" y="1456" type="line"/>
- <point x="0" y="1456" type="line"/>
- <point x="493" y="0" type="line"/>
- <point x="739" y="0" type="line"/>
- <point x="688" y="343" type="line"/>
- </contour>
- <contour>
- <point x="673" y="1612" type="move" name="top"/>
- </contour>
- <contour>
- <point x="673" y="10" type="move" name="bottom"/>
- </contour>
- <contour>
- <point x="1349" y="1600" type="move" name="top_dd"/>
- </contour>
- <contour>
- <point x="1349" y="-407" type="move" name="bottom_dd"/>
- </contour>
- <contour>
- <point x="1349" y="1612" type="move" name="top0315"/>
- </contour>
- </outline>
- <lib>
- <dict>
- <key>com.typemytype.robofont.mark</key>
- <array>
- <real>0.6</real>
- <real>0.609</real>
- <real>1</real>
- <real>1</real>
- </array>
- <key>com.typemytype.robofont.guides</key>
- <array>
- <dict>
- <key>angle</key>
- <real>0</real>
- <key>isGlobal</key>
- <false/>
- <key>magnetic</key>
- <integer>5</integer>
- <key>x</key>
- <real>0</real>
- <key>y</key>
- <real>901</real>
- </dict>
- <dict>
- <key>angle</key>
- <real>0</real>
- <key>isGlobal</key>
- <false/>
- <key>magnetic</key>
- <integer>5</integer>
- <key>x</key>
- <real>0</real>
- <key>y</key>
- <real>555</real>
- </dict>
- <dict>
- <key>angle</key>
- <real>0</real>
- <key>isGlobal</key>
- <false/>
- <key>magnetic</key>
- <integer>5</integer>
- <key>x</key>
- <real>0</real>
- <key>y</key>
- <real>1340</real>
- </dict>
- </array>
- </dict>
- </lib>
-</glyph>