summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAge
* New upstream snapshotSimon McVittie2019-02-25
* d/copyright: Fill in copyright termsSimon McVittie2019-02-25
* Update upstream source from tag 'upstream/0_git20190225'Simon McVittie2019-02-25
|\
| * New upstream version 0~git20190225Simon McVittie2019-02-25
* | Initial Debian packagingSimon McVittie2019-02-15
|/
* New upstream version 0~git20181101Simon McVittie2019-02-15
* added bluetoothctl testBartosz Jaroszewski2018-11-01
* Merge pull request #1 from bjarosze/auto_disconnectbjarosze2018-07-26
|\
| * Merge branch 'master' into auto_disconnectBartosz Jaroszewski2018-07-11
| |\ | |/ |/|
* | reload bluetooth model when enablingBartosz Jaroszewski2018-06-21
| * added settingsBartosz Jaroszewski2018-04-05
| * auto disconnect on idleBartosz Jaroszewski2018-04-01
| * auto connect and disconnectBartosz Jaroszewski2018-04-01
|/
* remove signals if disconnectedBartosz Jaroszewski2018-04-01
* added homepageBartosz Jaroszewski2018-03-18
* initial commitBartosz Jaroszewski2018-03-18