summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDimitri John Ledkov <xnox@ubuntu.com>2016-07-02 19:16:01 +0100
committerDimitri John Ledkov <xnox@ubuntu.com>2016-07-02 19:16:01 +0100
commitb83f8fcaffa542498c5698a3a161b9967ac1d3d6 (patch)
tree3cb83259723d112fd7b08b5bd299df2f5ee94009 /debian/po/sv.po
mdadm (3.4-2) unstable; urgency=low
* Reneable incremental assembly * Rely on udev to assemble incremental arrays * In environments with systemd rely on mdadm-last-resort@.timer|.service units to activate degrated raids * In environments initramfs-tools initrd (no systemd) add local-block script to do the same after 2/3rds of root delay iteration * Drop local-top initramfs script * Drop dependency on initscripts package * Drop INITRDSTART support * Drop mdadm-raid init script * Drop ancient preinst * In mdadm.init remove dependency on mdadm-raid * In mdadm.init check, and bail out running in a container * In mdadm.config drop mdadm/autostart logic * Drop CREATE stanzas from mkconf and don't include them in the initramfs. The generated defaults, are the compiled-in defaults. And the current one generates warnings when running mdadm in the initramfs, as there is no passwd|group files to resolve root/disk uid/gid. Closes: 717609 * Adapt changes and formatting of initramfs hook from Ubuntu * Bump standards version to 3.9.7, no changes required * Fix copyright-refers-to-symlink-license * Closes: #781172, #796624, #769201, #813335, #632401, #804973, #714155, #770002, #737132, #675452, #726390, #813637, #814036. # imported from the archive
Diffstat (limited to 'debian/po/sv.po')
-rw-r--r--debian/po/sv.po186
1 files changed, 186 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
new file mode 100644
index 00000000..ed9f1f21
--- /dev/null
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -0,0 +1,186 @@
+# translation of mdadm_2.6.7-3_sv.po to Swedish
+# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+# this format, e.g. by running:
+# info -n '(gettext)PO Files'
+# info -n '(gettext)Header Entry'
+# Some information specific to po-debconf are available at
+# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm_2.6.7-3_sv\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-07-05 14:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-23 18:34+0200\n"
+"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
+msgstr "Ska mdadm köra månatliga redundanskontroller av MD-kedjorna?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
+msgstr ""
+"Om din kärna har stöd för det (versioner senare än 2.6.14), kan mdadm "
+"periodvis kontrollera redundansen för dina MD-kedjor (RAID). Det här kan "
+"vara en resurskrävande process, beroende på din konfiguration, men den kan "
+"hjälpa till att förhindra ovanliga fall av dataförluster. Observera att det "
+"är en skrivskyddad kontroll såvida inte fel påträffas; om fel hittas kommer "
+"mdadm försöka att rätta till dem, vilket kan leda till skrivåtkomst till "
+"mediet."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
+msgstr ""
+"Standardvärdet, om påslagen, är att kontrollera på den första söndagen i "
+"varje månad klockan 01.06."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
+msgstr "Vill du starta MD-övervakningsdemonen?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
+"important MD events (such as a disk failure)."
+msgstr ""
+"MD-övervakningsdemonen (RAID) skickar e-postnotifieringar för viktiga MD-"
+"händelser (såsom ett diskfel)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Att aktivera denna funktion rekommenderas."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Mottagare av e-postnotifieringar:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notifications for important MD events."
+msgstr ""
+"Ange e-postadressen till den användare som ska ta emot e-postnotifieringar "
+"för dessa viktiga MD-händelser."
+
+#~ msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+#~ msgstr "MD-kedjor som behövs för rotfilsystemet:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+#~ "'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange \"all\", \"none\" eller en blankstegsseparerad lista på enheter, "
+#~ "såsom \"md0 md1\" eller \"md/1 md/0\" (det inledande \"/dev\" kan "
+#~ "uteslutas)."
+
+#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
+#~ msgstr "för intern användning - endast den långa beskrivningen behövs."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
+#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
+#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
+#~ "started."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om ditt system har sitt rotfilsystem på en MD-kedja (RAID) behöver den "
+#~ "startas upp tidigt under uppstartssekvensen. Om ditt rotfilsystem finns "
+#~ "på en logisk volym (LVM), vilket är på MD, behöver alla bestående kedjor "
+#~ "startas."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
+#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
+#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om du vet exakt vilka kedjor som behövs för att ta upp rotfilsystemet, "
+#~ "och du vill skjuta upp uppstarten för alla andra kedjor till en senare "
+#~ "tidspunkt i uppstartssekvensen, ange vilka kedjor som ska starta här. "
+#~ "Alternativt, ange \"all\" för att helt enkelt starta alla tillgängliga "
+#~ "kedjor."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om du inte behöver eller vill starta några kedjor för rotfilsystemet, "
+#~ "lämna svaret blankt (eller ange \"none\"). Detta kan vara fallet om du "
+#~ "använder kärnans automatstart eller inte behöver några kedjor för att "
+#~ "starta upp."
+
+#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
+#~ msgstr "Ett fel inträffade: enhetsnoden finns inte"
+
+#~ msgid "An error occurred: not a block device"
+#~ msgstr "Ett fel inträffade: inte en blockenhet"
+
+#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
+#~ msgstr "Ett fel inträffade: inte en MD-kedja"
+
+#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+#~ msgstr "Ett fel inträffade: kedjan är inte listad i filen mdadm.conf"
+
+#~ msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+#~ msgstr "Starta kedjor som inte är listade i mdadm.conf?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+#~ "(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you "
+#~ "correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kedjan du har angivit (${array}) är inte listad i konfigurationsfilen "
+#~ "(${config}). Därför kan den inte startas under systemets uppstart, såvida "
+#~ "du inte rättar till konfigurationsfilen och återskapar den initiala "
+#~ "ramdisken."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+#~ "initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+#~ "not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is "
+#~ "loaded, you can simply continue. Alternatively, choose not to continue "
+#~ "and enter 'none' when prompted which arrays to start from the initial "
+#~ "ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Den här varningen är endast relevant om du behöver kedjor som ska startas "
+#~ "från den initiala ramdisken för att kunna starta upp systemet. Om du "
+#~ "använder kärnans automatstart, eller inte behöver starta några kedjor så "
+#~ "tidigt som när de initiala ramdisken läses in, kan du helt enkelt "
+#~ "fortsätta. Alternativt, välj att inte fortsätta och ange \"none\" när "
+#~ "frågan om vilka kedjor som ska startas från den initiala ramdisken ställs."