summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/sk.po')
-rw-r--r--debian/po/sk.po212
1 files changed, 212 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/sk.po b/debian/po/sk.po
new file mode 100644
index 00000000..5d6d5a50
--- /dev/null
+++ b/debian/po/sk.po
@@ -0,0 +1,212 @@
+# Slovak translations for mdadm package
+# Slovenské preklady pre balík mdadm.
+# Copyright (C) 2011 THE mdadm'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the mdadm package.
+# Automatically generated, 2011.
+# Slavko <linux@slavino.sk>, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm 3.2.2-1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-18 11:22+0200\n"
+"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
+"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
+"Language: sk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+msgstr "Polia MD, potrebné pre koreň súborového systému:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+msgstr ""
+"Prosím, zadajte „all”, „none” alebo medzerou oddelený zoznam zariadení, "
+"napr. „md0 md1” alebo „md/1 md/d0” (počiatočné „/dev/” môže byť vynechané)."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr "na interné použitie – potrebný je len dlhý popis."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
+msgstr ""
+"Ak je koreň súborového systému umiestnený na poli MD (RAID), musí byť "
+"spustený počas zavádzania systému. Ak je koreň umiestnený na logickom zväzku "
+"(LVM), ktorý je na MD, musia byť spustené všetky súvisiace polia."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
+msgstr ""
+"Ak viete presne, ktoré polia sú potrebné na pripojenie koreňa súborového "
+"systému a chcete odložiť štart všetkých ostatných polí na neskorší okamih "
+"zavádzania, zadajte tu polia, ktoré majú byť spustené. Alebo zadajte „all”, "
+"čím budú jednoducho spustené všetky dostupné polia."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+"Ak pre koreň súborového systému nepotrebujete alebo nechcete spúšťať žiadne "
+"polia, nechajte odpoveď prázdnu (alebo zadajte „none”). Tento prípad môže "
+"nastať, ak používate automatický štart polí priamo v jadre alebo "
+"nepotrebujete pri zavádzaní žiadne polia."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr "Nastala chyba: uzol zariadenia neexistuje"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr "Nastala chyba: nie je blokové zariadenie"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: not an MD array"
+msgstr "Nastala chyba: nie je pole MD"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr "Nastala chyba: pole nie je uvedené v súbore mdadm.conf"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr "Spustiť polia, ktoré nie sú uvedené v mdadm.conf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
+"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Zadané pole (${array}) nie je uvedené v konfiguračnom súbore (${config}), a "
+"preto nemôže byť spustené počas zavádzania, až kým neopravíte konfiguračný "
+"súbor a nevytvoríte nový počiatočný ramdisk (initrd)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
+"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
+"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Toto varovanie je dôležité, len ak potrebujete aby boli polia spúšťané z "
+"počiatočného ramdisku, aby boli dostupné počas zavádzania. Ak používate "
+"automatické spúšťanie polí priamo z jadra, alebo ak nepotrebujte aby boli "
+"polia spúšťané tak skoro (z počiatočného ramdisku), môžete prosto "
+"pokračovať. Alebo môžete zvoliť nepokračovať a odpovedať „none” na otázku, "
+"ktoré polia majú byť spúšťané z počiatočného ramdisku."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
+msgstr "Má mdadm spúšťať mesačnú kontrolu redundancie polí MD?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
+msgstr ""
+"Ak to jadro podporuje (verzie novšie ako 2.6.14), mdadm môže periodicky "
+"kontrolovať redundanciu polí MD (RAIDov). Tento proces môže byť (v "
+"závislosti od lokálneho nastavenia) náročný na zdroje systému, ale môže "
+"pomôcť pri predchádzaní vzácnym prípadom straty dát. Pamätajte, že, pokiaľ "
+"nie sú nájdené chyby, je to kontrola read-only, až keď sú nájdené chyby, "
+"pokúsi sa ich mdadm opraviť, čo môže mať za následok zápis na médium."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
+msgstr ""
+"Predvolene je vypnuté, ak túto možnosť zapnete, bude kontrola vykonávaná "
+"každú prvú nedeľu mesiaca o 01:06."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
+msgstr "Chcete spustiť démona monitorovania MD?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid ""
+"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
+"important MD events (such as a disk failure)."
+msgstr ""
+"Monitorovací démon MD (RAID) posiela upozornenia emailom, ako reakcie na "
+"dôležité udalosti MD (napr. zlyhanie disku)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Povolenie tejto možnosti je odporúčané."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Príjemca emailových upozornení:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notifications for important MD events."
+msgstr ""
+"Prosím, zadajte emailovú adresu používateľa, ktorý má dostávať emailové "
+"upozornenia na dôležité udalosti MD."