summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/vi.po')
-rw-r--r--debian/po/vi.po230
1 files changed, 97 insertions, 133 deletions
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index 0e4933ca..cf6c4b17 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm 2.6.3+200709292116+4450e59-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-07-05 14:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-23 17:40+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -17,140 +17,16 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
-msgid "MD arrays needed for the root file system:"
-msgstr "Các mảng MD cần thiết cho hệ thống tập tin gốc:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
-"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
-msgstr ""
-"Hãy nhập « all » (tất cả), « none » (không có), hoặc một danh sách các thiết "
-"bị định giới bằng dấu cách như « md0 md1 » hoặc « md/1 md/d0 » (có thể bỏ "
-"sót phần « /dev/ » đi trước)."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid "for internal use - only the long description is needed."
-msgstr "để sử dụng nội bộ — chỉ cần thiết mô tả dài."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
-"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
-"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
-msgstr ""
-"Nếu hệ thống tập tin gốc của hệ thống nằm trên một mảng MD (RAID) thì cần "
-"phải khởi chạy nó sớm trong tiến trình khởi động. Nếu nó nằm trên một khối "
-"tin hợp lý (LVM) mà lần lượt nằm trên một MD thì cần phải khởi chạy tất cả "
-"các mảng thành phần."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
-"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
-"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
-"'all' to simply start all available arrays."
-msgstr ""
-"Nếu bạn biết chính xác những mảng nào cần thiết để kích hoạt hệ thống tập "
-"tin gốc, và bạn muốn hoãn việc khởi chạy các mảng khác tới một điểm sau "
-"trong dãy khởi động, hãy nhập vào đây các mảng cần khởi chạy. Hoặc nhập « "
-"all » (tất cả) để khởi chạy đơn giản tất cả các mảng sẵn sàng. "
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
-"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
-"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
-msgstr ""
-"Nếu bạn không cần hoặc muốn khởi chạy mảng nào cho hệ thống tập tin gốc, hãy "
-"bỏ trống câu trả lời này (hoặc nhập « none » [không có]). Trường hợp này có "
-"thể xảy ra nếu bạn sử dụng khả năng tự động khởi động hạt nhân (kernel "
-"autostart), hoặc không cần mảng nào để khởi động máy tính."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
-msgid "An error occurred: device node does not exist"
-msgstr "Gặp lỗi: nút thiết bị không tồn tại"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
-msgid "An error occurred: not a block device"
-msgstr "Gặp lỗi: không phải là một thiết bị khối"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
-msgid "An error occurred: not an MD array"
-msgstr "Gặp lỗi: không phải là một mảng MD"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
-msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
-msgstr "Gặp lỗi: mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf »"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
-msgstr ""
-"Khởi chạy các mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf » "
-"không?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid ""
-"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
-"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
-"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
-msgstr ""
-"Mảng bạn đã xác định (${array}) không được liệt kê trong tập tin cấu hình "
-"${config}. Vì vậy nó không thể được khởi chạy trong khi khởi động, nếu bạn "
-"không sửa tập tin cấu hình và tạo lại đĩa RAM đầu tiên."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid ""
-"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
-"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
-"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
-"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
-"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
-msgstr ""
-"Cảnh báo này chỉ là thích hợp nếu bạn cần thiết mảng được khởi chạy từ đĩa "
-"RAM đầu tiên, để có thể khởi động được. Nếu bạn sử dụng khả năng tự động "
-"khởi chạy hạt nhân (kernel autostart), hoặc không cần mảng nào được khởi "
-"chạy một khi nạp đĩa RAM đầu tiên, bạn đơn giản có thể tiếp tục lại. Hoặc "
-"chọn không tiếp tục, và nhập « none » (không có) khi được nhắc nhập những "
-"mảng nào cần khởi chạy từ đĩa RAM đầu tiên."
-
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr ""
"mdadm có nên chạy việc kiểm tra thừa hàng tháng trên những mảng MD không?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
@@ -168,7 +44,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
@@ -178,13 +54,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Bạn có muốn khởi chạy trình nền theo dõi MD không?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
@@ -194,22 +70,110 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Khuyên bạn hiệu lực tùy chọn này."
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Người nhận thư thông báo :"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Hãy nhập địa chỉ thư của người dùng nên nhận thư thông báo về dữ kiện MD "
"quan trọng."
+
+#~ msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+#~ msgstr "Các mảng MD cần thiết cho hệ thống tập tin gốc:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+#~ "'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hãy nhập « all » (tất cả), « none » (không có), hoặc một danh sách các "
+#~ "thiết bị định giới bằng dấu cách như « md0 md1 » hoặc « md/1 md/d0 » (có "
+#~ "thể bỏ sót phần « /dev/ » đi trước)."
+
+#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
+#~ msgstr "để sử dụng nội bộ — chỉ cần thiết mô tả dài."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
+#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
+#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
+#~ "started."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu hệ thống tập tin gốc của hệ thống nằm trên một mảng MD (RAID) thì cần "
+#~ "phải khởi chạy nó sớm trong tiến trình khởi động. Nếu nó nằm trên một "
+#~ "khối tin hợp lý (LVM) mà lần lượt nằm trên một MD thì cần phải khởi chạy "
+#~ "tất cả các mảng thành phần."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
+#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
+#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu bạn biết chính xác những mảng nào cần thiết để kích hoạt hệ thống tập "
+#~ "tin gốc, và bạn muốn hoãn việc khởi chạy các mảng khác tới một điểm sau "
+#~ "trong dãy khởi động, hãy nhập vào đây các mảng cần khởi chạy. Hoặc nhập « "
+#~ "all » (tất cả) để khởi chạy đơn giản tất cả các mảng sẵn sàng. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu bạn không cần hoặc muốn khởi chạy mảng nào cho hệ thống tập tin gốc, "
+#~ "hãy bỏ trống câu trả lời này (hoặc nhập « none » [không có]). Trường hợp "
+#~ "này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng khả năng tự động khởi động hạt nhân "
+#~ "(kernel autostart), hoặc không cần mảng nào để khởi động máy tính."
+
+#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
+#~ msgstr "Gặp lỗi: nút thiết bị không tồn tại"
+
+#~ msgid "An error occurred: not a block device"
+#~ msgstr "Gặp lỗi: không phải là một thiết bị khối"
+
+#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
+#~ msgstr "Gặp lỗi: không phải là một mảng MD"
+
+#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+#~ msgstr ""
+#~ "Gặp lỗi: mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf »"
+
+#~ msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Khởi chạy các mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf "
+#~ "» không?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+#~ "(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you "
+#~ "correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mảng bạn đã xác định (${array}) không được liệt kê trong tập tin cấu hình "
+#~ "${config}. Vì vậy nó không thể được khởi chạy trong khi khởi động, nếu "
+#~ "bạn không sửa tập tin cấu hình và tạo lại đĩa RAM đầu tiên."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+#~ "initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+#~ "not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is "
+#~ "loaded, you can simply continue. Alternatively, choose not to continue "
+#~ "and enter 'none' when prompted which arrays to start from the initial "
+#~ "ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cảnh báo này chỉ là thích hợp nếu bạn cần thiết mảng được khởi chạy từ "
+#~ "đĩa RAM đầu tiên, để có thể khởi động được. Nếu bạn sử dụng khả năng tự "
+#~ "động khởi chạy hạt nhân (kernel autostart), hoặc không cần mảng nào được "
+#~ "khởi chạy một khi nạp đĩa RAM đầu tiên, bạn đơn giản có thể tiếp tục lại. "
+#~ "Hoặc chọn không tiếp tục, và nhập « none » (không có) khi được nhắc nhập "
+#~ "những mảng nào cần khởi chạy từ đĩa RAM đầu tiên."