summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/vi.po')
-rw-r--r--debian/po/vi.po146
1 files changed, 62 insertions, 84 deletions
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index 03a94827..4cc5567c 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm 2.6.3+200709292116+4450e59-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-22 12:10+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-23 17:40+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -34,79 +34,9 @@ msgstr ""
"bị định giới bằng dấu cách như « md0 md1 » hoặc « md/1 md/d0 » (có thể bỏ "
"sót phần « /dev/ » đi trước)."
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid "for internal use - only the long description is needed."
-msgstr "để sử dụng nội bộ — chỉ cần thiết mô tả dài."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
-"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
-"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
-msgstr ""
-"Nếu hệ thống tập tin gốc của hệ thống nằm trên một mảng MD (RAID) thì cần "
-"phải khởi chạy nó sớm trong tiến trình khởi động. Nếu nó nằm trên một khối "
-"tin hợp lý (LVM) mà lần lượt nằm trên một MD thì cần phải khởi chạy tất cả "
-"các mảng thành phần."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
-"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
-"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
-"'all' to simply start all available arrays."
-msgstr ""
-"Nếu bạn biết chính xác những mảng nào cần thiết để kích hoạt hệ thống tập "
-"tin gốc, và bạn muốn hoãn việc khởi chạy các mảng khác tới một điểm sau "
-"trong dãy khởi động, hãy nhập vào đây các mảng cần khởi chạy. Hoặc nhập « "
-"all » (tất cả) để khởi chạy đơn giản tất cả các mảng sẵn sàng. "
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
-"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
-"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
-msgstr ""
-"Nếu bạn không cần hoặc muốn khởi chạy mảng nào cho hệ thống tập tin gốc, hãy "
-"bỏ trống câu trả lời này (hoặc nhập « none » [không có]). Trường hợp này có "
-"thể xảy ra nếu bạn sử dụng khả năng tự động khởi động hạt nhân (kernel "
-"autostart), hoặc không cần mảng nào để khởi động máy tính."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
-msgid "An error occurred: device node does not exist"
-msgstr "Gặp lỗi: nút thiết bị không tồn tại"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
-msgid "An error occurred: not a block device"
-msgstr "Gặp lỗi: không phải là một thiết bị khối"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
-msgid "An error occurred: not an MD array"
-msgstr "Gặp lỗi: không phải là một mảng MD"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
-msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
-msgstr "Gặp lỗi: mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf »"
-
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
msgstr ""
"Khởi chạy các mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf » "
@@ -114,7 +44,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
@@ -126,7 +56,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
@@ -143,13 +73,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:9001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Bạn có muốn tự động khởi chạy các mảng MD không?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:9001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
@@ -166,14 +96,14 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:5001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr ""
"mdadm có nên chạy việc kiểm tra thừa hàng tháng trên những mảng MD không?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
@@ -191,7 +121,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
@@ -201,13 +131,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Bạn có muốn khởi chạy trình nền theo dõi MD không?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:6001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
@@ -217,19 +147,19 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Khuyên bạn hiệu lực tùy chọn này."
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:7001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Người nhận thư thông báo :"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:7001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
@@ -237,6 +167,54 @@ msgstr ""
"Hãy nhập địa chỉ thư của người dùng nên nhận thư thông báo về dữ kiện MD "
"quan trọng."
+#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
+#~ msgstr "để sử dụng nội bộ — chỉ cần thiết mô tả dài."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
+#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
+#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
+#~ "started."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu hệ thống tập tin gốc của hệ thống nằm trên một mảng MD (RAID) thì cần "
+#~ "phải khởi chạy nó sớm trong tiến trình khởi động. Nếu nó nằm trên một "
+#~ "khối tin hợp lý (LVM) mà lần lượt nằm trên một MD thì cần phải khởi chạy "
+#~ "tất cả các mảng thành phần."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
+#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
+#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu bạn biết chính xác những mảng nào cần thiết để kích hoạt hệ thống tập "
+#~ "tin gốc, và bạn muốn hoãn việc khởi chạy các mảng khác tới một điểm sau "
+#~ "trong dãy khởi động, hãy nhập vào đây các mảng cần khởi chạy. Hoặc nhập « "
+#~ "all » (tất cả) để khởi chạy đơn giản tất cả các mảng sẵn sàng. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu bạn không cần hoặc muốn khởi chạy mảng nào cho hệ thống tập tin gốc, "
+#~ "hãy bỏ trống câu trả lời này (hoặc nhập « none » [không có]). Trường hợp "
+#~ "này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng khả năng tự động khởi động hạt nhân "
+#~ "(kernel autostart), hoặc không cần mảng nào để khởi động máy tính."
+
+#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
+#~ msgstr "Gặp lỗi: nút thiết bị không tồn tại"
+
+#~ msgid "An error occurred: not a block device"
+#~ msgstr "Gặp lỗi: không phải là một thiết bị khối"
+
+#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
+#~ msgstr "Gặp lỗi: không phải là một mảng MD"
+
+#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+#~ msgstr ""
+#~ "Gặp lỗi: mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf »"
+
#~ msgid ""
#~ "Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you "
#~ "intend to continue."