summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/vi.po')
-rw-r--r--debian/po/vi.po215
1 files changed, 215 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
new file mode 100644
index 00000000..0e4933ca
--- /dev/null
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -0,0 +1,215 @@
+# Vietnamese Translation for mdadm.
+# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm 2.6.3+200709292116+4450e59-4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-23 17:40+1030\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
+"Language: vi\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+msgstr "Các mảng MD cần thiết cho hệ thống tập tin gốc:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+msgstr ""
+"Hãy nhập « all » (tất cả), « none » (không có), hoặc một danh sách các thiết "
+"bị định giới bằng dấu cách như « md0 md1 » hoặc « md/1 md/d0 » (có thể bỏ "
+"sót phần « /dev/ » đi trước)."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr "để sử dụng nội bộ — chỉ cần thiết mô tả dài."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
+msgstr ""
+"Nếu hệ thống tập tin gốc của hệ thống nằm trên một mảng MD (RAID) thì cần "
+"phải khởi chạy nó sớm trong tiến trình khởi động. Nếu nó nằm trên một khối "
+"tin hợp lý (LVM) mà lần lượt nằm trên một MD thì cần phải khởi chạy tất cả "
+"các mảng thành phần."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
+msgstr ""
+"Nếu bạn biết chính xác những mảng nào cần thiết để kích hoạt hệ thống tập "
+"tin gốc, và bạn muốn hoãn việc khởi chạy các mảng khác tới một điểm sau "
+"trong dãy khởi động, hãy nhập vào đây các mảng cần khởi chạy. Hoặc nhập « "
+"all » (tất cả) để khởi chạy đơn giản tất cả các mảng sẵn sàng. "
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+"Nếu bạn không cần hoặc muốn khởi chạy mảng nào cho hệ thống tập tin gốc, hãy "
+"bỏ trống câu trả lời này (hoặc nhập « none » [không có]). Trường hợp này có "
+"thể xảy ra nếu bạn sử dụng khả năng tự động khởi động hạt nhân (kernel "
+"autostart), hoặc không cần mảng nào để khởi động máy tính."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr "Gặp lỗi: nút thiết bị không tồn tại"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr "Gặp lỗi: không phải là một thiết bị khối"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: not an MD array"
+msgstr "Gặp lỗi: không phải là một mảng MD"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr "Gặp lỗi: mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf »"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr ""
+"Khởi chạy các mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf » "
+"không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
+"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Mảng bạn đã xác định (${array}) không được liệt kê trong tập tin cấu hình "
+"${config}. Vì vậy nó không thể được khởi chạy trong khi khởi động, nếu bạn "
+"không sửa tập tin cấu hình và tạo lại đĩa RAM đầu tiên."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
+"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
+"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Cảnh báo này chỉ là thích hợp nếu bạn cần thiết mảng được khởi chạy từ đĩa "
+"RAM đầu tiên, để có thể khởi động được. Nếu bạn sử dụng khả năng tự động "
+"khởi chạy hạt nhân (kernel autostart), hoặc không cần mảng nào được khởi "
+"chạy một khi nạp đĩa RAM đầu tiên, bạn đơn giản có thể tiếp tục lại. Hoặc "
+"chọn không tiếp tục, và nhập « none » (không có) khi được nhắc nhập những "
+"mảng nào cần khởi chạy từ đĩa RAM đầu tiên."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
+msgstr ""
+"mdadm có nên chạy việc kiểm tra thừa hàng tháng trên những mảng MD không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
+msgstr ""
+"Nếu hạt nhân có phải hỗ trợ (các phiên bản sau 2.6.14) thì mdadm có thể kiểm "
+"tra theo chu kỳ tình thừa của các mảng MD (RAID). Tiến trình này có thể "
+"chiếm nhiều tài nguyên hệ thống, phụ thuộc vào thiết lập cục bộ, nhưng nó có "
+"thể giúp ngăn cản trường hợp mất dữ liệu (ít có). Ghi chú rằng việc kiểm tra "
+"này là chỉ đọc: gặp lỗi thì mdadm sẽ thử sửa chữa, mà có thể gây ra truy cập "
+"ghi vào vật chứa."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
+msgstr ""
+"Giá trị mặc định, nếu được bật, là chạy những việc kiểm tra vào ngày hôm Chủ "
+"Nhật thứ nhất của mỗi tháng, vào lúc 01:06 giờ (giờ ti)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
+msgstr "Bạn có muốn khởi chạy trình nền theo dõi MD không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid ""
+"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
+"important MD events (such as a disk failure)."
+msgstr ""
+"Trình nền theo dõi MD (RAID) gửi thư thông báo hưởng ứng dữ kiện MD quan "
+"trọng (v.d. đĩa bị hỏng)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Khuyên bạn hiệu lực tùy chọn này."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Người nhận thư thông báo :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notifications for important MD events."
+msgstr ""
+"Hãy nhập địa chỉ thư của người dùng nên nhận thư thông báo về dữ kiện MD "
+"quan trọng."