summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/ca.po
blob: a58c3ffd57123b684eef236071bb9fa8b4b8e26c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
# mdadm Catalan translation.
# Copyright (C) 2004-2006 Software in the Public Interest
# This file is distributed under the same license as the squid package.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 3.1.4-1+8efb9d1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-05 14:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-17 16:54+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr ""
"Voleu que «mdadm» executi comprovacions de redundància mensuals de les "
"matrius MD?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Si el nucli ho accepta (versions superiors a la 2.6.14), «mdadm» pot fer "
"comprovacions periòdiques de la redundància de les matrius MD (RAIDs). Pot "
"ésser que aquest procés consumeixi molts recursos del sistema, depenent de "
"la configuració, però pot ajudar a prevenir casos poc freqüents de pèrdua de "
"dades. Teniu present que aquestes comprovacions es fan en mode lectura "
"llevat que es detectin errors: si hi ha errors, «mdadm» els corregirà i per "
"això, caldrà que tengui accés d'escriptura als mitjans físics. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"El valor predeterminat, si s'activa, es fer la comprovació el primer "
"diumenge de cada mes a les 01:06 am."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Desitjau arrencar el dimoni monitor MD?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"El dimoni monitor de MD (RAID) envia notificacions per correu electrònic "
"quan es produeixen esdeveniments importants en els dispositius MD (com un "
"error de disc)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Es recomana l'activació d'aquesta opció."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Destinatari de les notificacions de correu electrònic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'usuari que ha de rebre les "
"notificacions de correu electrònic per a esdeveniments MD rellevants."

#~ msgid "MD arrays needed for the root file system:"
#~ msgstr "Les matrius MD necessaris per al sistema de fitxers arrel:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
#~ "'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
#~ msgstr ""
#~ "Escriviu «all» (tots), «none» (cap) o una llista separada per espais dels "
#~ "dispositius com  «md0 md1» o «md/1 md/d0» (podeu ometre el «/dev/» "
#~ "inicial)."

#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
#~ msgstr "per a ús intern, només és necessària la descripció llarga. "

#~ msgid ""
#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
#~ "started."
#~ msgstr ""
#~ "Si el sistema de fitxers arrel del sistema està en un conjunt MD (RAID), "
#~ "cal que s'iniciï al principi de la seqüència d'arrencada. Si està en un "
#~ "volum lògic (LVM), que està definit sobre un MD, cal iniciar totes les "
#~ "matrius que el constitueixen."

#~ msgid ""
#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
#~ msgstr ""
#~ "Si sabeu exactament quines matrius són necessàries per arrencar el "
#~ "sistema de fitxers arrel, i vol ajornar l'arrencada de la resta de "
#~ "conjunts a un punt posterior de la seqüència d'arrencada, Introduïu aquí "
#~ "els conjunts que voleu arrencar. També podeu seleccionar «all» per, "
#~ "simplement, arrencar tots els disponibles."

#~ msgid ""
#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
#~ msgstr ""
#~ "Si no necessita o vol arrencar qualsevol matriu per al sistema de fitxers "
#~ "arrel, deixau en blanc la resposta (o escriviu «none»). Pot ésser el seu "
#~ "cas si fa servir l'auto-arrencada del nucli o no necessiteu cap matriu en "
#~ "l'arrencada."

#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
#~ msgstr "S'ha produït un error: el node de dispositiu no existeix."

#~ msgid "An error occurred: not a block device"
#~ msgstr "S'ha produït un error: no és un dispositiu de blocs."

#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
#~ msgstr "S'ha produït un error: no és un conjunt («array») MD."

#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error: la matriu («array») no apareix llistada en el "
#~ "fitxer de configuració «mdadm.conf»."

#~ msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
#~ msgstr "Voleu arrencar les matrius no llistats en el fitxer «mdadm.conf»?"

#~ msgid ""
#~ "The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
#~ "(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you "
#~ "correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
#~ msgstr ""
#~ "La matriu («array»)  especificada (${array}) no apareix llistada en el "
#~ "fitxer de configuració (${config}). Per tant, no es pot iniciar la matriu "
#~ "durant l'arrencada del sistema, llevat que corregeixi el fitxer de "
#~ "configuració i regenereu el disc RAM inicial."

#~ msgid ""
#~ "This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
#~ "initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
#~ "not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is "
#~ "loaded, you can simply continue. Alternatively, choose not to continue "
#~ "and enter 'none' when prompted which arrays to start from the initial "
#~ "ramdisk."
#~ msgstr ""
#~ "Aquest avís només és important si necessiteu que les matrius s'arrenquin "
#~ "en el disc RAM inicial per poder arrencar el sistema. Si feu servir "
#~ "l'arrencada automàtica del nucli o no necessiteu que les matrius  "
#~ "estiguin arrencats quan es carregui el disc RAM, podeu continuar. També "
#~ "podeu decidir no continuar i introduir «none» quan se li demani quines "
#~ "matrius   cal iniciar del disc RAM inicial."