summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sk.po
blob: a0c59d4e8bedfb18070df4ec6ddcbda4cbea22ca (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
# Slovak translations for mdadm package
# Slovenské preklady pre balík mdadm.
# Copyright (C) 2011 THE mdadm'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mdadm package.
# Automatically generated, 2011.
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm 3.2.2-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-22 12:10+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "MD arrays needed for the root file system:"
msgstr "Polia MD, potrebné pre koreň súborového systému:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
msgstr ""
"Prosím, zadajte „all”, „none” alebo medzerou oddelený zoznam zariadení, "
"napr. „md0 md1” alebo „md/1 md/d0” (počiatočné „/dev/” môže byť vynechané)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
msgstr "Spustiť polia, ktoré nie sú uvedené v mdadm.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
msgstr ""
"Zadané pole (${array}) nie je uvedené v konfiguračnom súbore (${config}), a "
"preto nemôže byť spustené počas zavádzania, až kým neopravíte konfiguračný "
"súbor a nevytvoríte nový počiatočný ramdisk (initrd)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
msgstr ""
"Toto varovanie je dôležité, len ak potrebujete aby boli polia spúšťané z "
"počiatočného ramdisku, aby boli dostupné počas zavádzania. Ak používate "
"automatické spúšťanie polí priamo z jadra, alebo ak nepotrebujte aby boli "
"polia spúšťané tak skoro (z počiatočného ramdisku), môžete prosto "
"pokračovať. Alebo môžete zvoliť nepokračovať a odpovedať „none” na otázku, "
"ktoré polia majú byť spúšťané z počiatočného ramdisku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Chcete spúšťať polia MD automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
"recommended unless multiple device (MD) support is compiled into the kernel "
"and all partitions are marked as belonging to MD arrays, with type 0xfd (as "
"those and only those will be started automatically by the kernel)."
msgstr ""
"Po zavedení základného systému môže mdadm spustiť všetky polia MD (RAIDy) "
"definované v /etc/mdadm/mdadm.conf, ktoré ešte neboli spustené. Toto je "
"odporúčané, ibaže máte v jadre zakompilovanú podporu multiple device (MD) a "
"všetky partície sú označené ako patriace do polí MD s typom 0xfd (pretože "
"tieto a len tieto budú automaticky spúšťané jadrom)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Má mdadm spúšťať mesačnú kontrolu redundancie polí MD?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Ak to jadro podporuje (verzie novšie ako 2.6.14), mdadm môže periodicky "
"kontrolovať redundanciu polí MD (RAIDov). Tento proces môže byť (v "
"závislosti od lokálneho nastavenia) náročný na zdroje systému, ale môže "
"pomôcť pri predchádzaní vzácnym prípadom straty dát. Pamätajte, že, pokiaľ "
"nie sú nájdené chyby, je to kontrola read-only, až keď sú nájdené chyby, "
"pokúsi sa ich mdadm opraviť, čo môže mať za následok zápis na médium."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"Predvolene je vypnuté, ak túto možnosť zapnete, bude kontrola vykonávaná "
"každú prvú nedeľu mesiaca o 01:06."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustiť démona monitorovania MD?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"Monitorovací démon MD (RAID) posiela upozornenia emailom, ako reakcie na "
"dôležité udalosti MD (napr. zlyhanie disku)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Povolenie tejto možnosti je odporúčané."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Príjemca emailových upozornení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Prosím, zadajte emailovú adresu používateľa, ktorý má dostávať emailové "
"upozornenia na dôležité udalosti MD."

#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
#~ msgstr "na interné použitie – potrebný je len dlhý popis."

#~ msgid ""
#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
#~ "started."
#~ msgstr ""
#~ "Ak je koreň súborového systému umiestnený na poli MD (RAID), musí byť "
#~ "spustený počas zavádzania systému. Ak je koreň umiestnený na logickom "
#~ "zväzku (LVM), ktorý je na MD, musia byť spustené všetky súvisiace polia."

#~ msgid ""
#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
#~ msgstr ""
#~ "Ak viete presne, ktoré polia sú potrebné na pripojenie koreňa súborového "
#~ "systému a chcete odložiť štart všetkých ostatných polí na neskorší okamih "
#~ "zavádzania, zadajte tu polia, ktoré majú byť spustené. Alebo zadajte "
#~ "„all”, čím budú jednoducho spustené všetky dostupné polia."

#~ msgid ""
#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
#~ msgstr ""
#~ "Ak pre koreň súborového systému nepotrebujete alebo nechcete spúšťať "
#~ "žiadne polia, nechajte odpoveď prázdnu (alebo zadajte „none”). Tento "
#~ "prípad môže nastať, ak používate automatický štart polí priamo v jadre "
#~ "alebo nepotrebujete pri zavádzaní žiadne polia."

#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
#~ msgstr "Nastala chyba: uzol zariadenia neexistuje"

#~ msgid "An error occurred: not a block device"
#~ msgstr "Nastala chyba: nie je blokové zariadenie"

#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
#~ msgstr "Nastala chyba: nie je pole MD"

#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
#~ msgstr "Nastala chyba: pole nie je uvedené v súbore mdadm.conf"

#~ msgid ""
#~ "Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you "
#~ "intend to continue."
#~ msgstr ""
#~ "Ak chcete pokračovať, prečítajte si /usr/share/doc/mdadm/README."
#~ "upgrading-2.5.3.gz."