summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/vi.po
blob: 4cc5567c6ba99fa8f5107b144e6fd566d83b2049 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
# Vietnamese Translation for mdadm.
# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm 2.6.3+200709292116+4450e59-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-22 12:10+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-23 17:40+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "MD arrays needed for the root file system:"
msgstr "Các mảng MD cần thiết cho hệ thống tập tin gốc:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
msgstr ""
"Hãy nhập « all » (tất cả), « none » (không có), hoặc một danh sách các thiết "
"bị định giới bằng dấu cách như « md0 md1 » hoặc « md/1 md/d0 » (có thể bỏ "
"sót phần « /dev/ » đi trước)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
msgstr ""
"Khởi chạy các mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf » "
"không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
msgstr ""
"Mảng bạn đã xác định (${array}) không được liệt kê trong tập tin cấu hình "
"${config}. Vì vậy nó không thể được khởi chạy trong khi khởi động, nếu bạn "
"không sửa tập tin cấu hình và tạo lại đĩa RAM đầu tiên."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
msgstr ""
"Cảnh báo này chỉ là thích hợp nếu bạn cần thiết mảng được khởi chạy từ đĩa "
"RAM đầu tiên, để có thể khởi động được. Nếu bạn sử dụng khả năng tự động "
"khởi chạy hạt nhân (kernel autostart), hoặc không cần mảng nào được khởi "
"chạy một khi nạp đĩa RAM đầu tiên, bạn đơn giản có thể tiếp tục lại. Hoặc "
"chọn không tiếp tục, và nhập « none » (không có) khi được nhắc nhập những "
"mảng nào cần khởi chạy từ đĩa RAM đầu tiên."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Bạn có muốn tự động khởi chạy các mảng MD không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
"recommended unless multiple device (MD) support is compiled into the kernel "
"and all partitions are marked as belonging to MD arrays, with type 0xfd (as "
"those and only those will be started automatically by the kernel)."
msgstr ""
"Một khi hệ thống cơ bản được khởi động thì mdadm có khả năng khởi chạy tất "
"cả các mảng MD (RAID) được xác định trong tập tin cấu hinh « /etc/mdadm/"
"mdadm.conf » mà chưa được khởi chạy. Thủ tục này khuyến khích nếu hỗ trợ đa "
"thiết bị (MD) không được biên dịch vào hát nhân và tất cả các phân vùng được "
"đánh dấu là thuộc về mảng MD, với kiểu 0xfd (vì chúng, và chỉ chúng sẽ được "
"tự động khởi chạy bởi hạt nhân).r"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr ""
"mdadm có nên chạy việc kiểm tra thừa hàng tháng trên những mảng MD không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Nếu hạt nhân có phải hỗ trợ (các phiên bản sau 2.6.14) thì mdadm có thể kiểm "
"tra theo chu kỳ tình thừa của các mảng MD (RAID). Tiến trình này có thể "
"chiếm nhiều tài nguyên hệ thống, phụ thuộc vào thiết lập cục bộ, nhưng nó có "
"thể giúp ngăn cản trường hợp mất dữ liệu (ít có). Ghi chú rằng việc kiểm tra "
"này là chỉ đọc: gặp lỗi thì mdadm sẽ thử sửa chữa, mà có thể gây ra truy cập "
"ghi vào vật chứa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"Giá trị mặc định, nếu được bật, là chạy những việc kiểm tra vào ngày hôm Chủ "
"Nhật thứ nhất của mỗi tháng, vào lúc 01:06 giờ (giờ ti)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Bạn có muốn khởi chạy trình nền theo dõi MD không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"Trình nền theo dõi MD (RAID) gửi thư thông báo hưởng ứng dữ kiện MD quan "
"trọng (v.d. đĩa bị hỏng)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Khuyên bạn hiệu lực tùy chọn này."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Người nhận thư thông báo :"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Hãy nhập địa chỉ thư của người dùng nên nhận thư thông báo về dữ kiện MD "
"quan trọng."

#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
#~ msgstr "để sử dụng nội bộ — chỉ cần thiết mô tả dài."

#~ msgid ""
#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
#~ "started."
#~ msgstr ""
#~ "Nếu hệ thống tập tin gốc của hệ thống nằm trên một mảng MD (RAID) thì cần "
#~ "phải khởi chạy nó sớm trong tiến trình khởi động. Nếu nó nằm trên một "
#~ "khối tin hợp lý (LVM) mà lần lượt nằm trên một MD thì cần phải khởi chạy "
#~ "tất cả các mảng thành phần."

#~ msgid ""
#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
#~ msgstr ""
#~ "Nếu bạn biết chính xác những mảng nào cần thiết để kích hoạt hệ thống tập "
#~ "tin gốc, và bạn muốn hoãn việc khởi chạy các mảng khác tới một điểm sau "
#~ "trong dãy khởi động, hãy nhập vào đây các mảng cần khởi chạy. Hoặc nhập « "
#~ "all » (tất cả) để khởi chạy đơn giản tất cả các mảng sẵn sàng. "

#~ msgid ""
#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
#~ msgstr ""
#~ "Nếu bạn không cần hoặc muốn khởi chạy mảng nào cho hệ thống tập tin gốc, "
#~ "hãy bỏ trống câu trả lời này (hoặc nhập « none » [không có]). Trường hợp "
#~ "này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng khả năng tự động khởi động hạt nhân "
#~ "(kernel autostart), hoặc không cần mảng nào để khởi động máy tính."

#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
#~ msgstr "Gặp lỗi: nút thiết bị không tồn tại"

#~ msgid "An error occurred: not a block device"
#~ msgstr "Gặp lỗi: không phải là một thiết bị khối"

#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
#~ msgstr "Gặp lỗi: không phải là một mảng MD"

#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
#~ msgstr ""
#~ "Gặp lỗi: mảng không được liệt kê trong tập tin cấu hình « mdadm.conf »"

#~ msgid ""
#~ "Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you "
#~ "intend to continue."
#~ msgstr ""
#~ "Hãy tham chiếu đến tài liệu Đọc Đi « /usr/share/doc/mdadm/README."
#~ "upgrading-2.5.3.gz » nếu bạn định tiếp tục."