summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2009-03-05 11:31:36 -0800
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-08 19:41:18 -0800
commit1fa7d19f72718ee7cde6643293fdaff537aebce9 (patch)
tree2ec55ab71c851dd9af7a1f74a1bf8bdec76ffde6 /debian
parentc470c0f077210017148dfc581b9b4aa60ae32b32 (diff)
Vietnamese, thanks to Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
(closes: #518329)
Diffstat (limited to 'debian')
-rw-r--r--debian/changelog2
-rw-r--r--debian/po/vi.po24
2 files changed, 19 insertions, 7 deletions
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index d03f1231..48022eec 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -5,6 +5,8 @@ pam (1.0.1-8) UNRELEASED; urgency=low
- Spanish, thanks to Javier Fernandez-Sanguino Peña <jfs@debian.org>
(closes: #518214)
- Swedish, thanks to Martin Bagge <brother@bsnet.se> (closes: #518324)
+ - Vietnamese, thanks to Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
+ (closes: #518329)
-- Steve Langasek <vorlon@debian.org> Wed, 04 Mar 2009 11:37:27 -0800
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index 52a3c0fd..fbed9ea5 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -4,10 +4,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: pam 1.0.1-5\n"
+"Project-Id-Version: pam 1.0.1-7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-28 13:06-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 23:08+1030\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-06 00:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
-msgstr ""
+msgstr "Các hồ sơ PAM cần bật:"
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -96,6 +96,9 @@ msgid ""
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
+"Mô-đun Xác thực Dễ kết hợp (PAM) quyết định quá trình xác thực, cho phép và "
+"thay đổi mật khẩu được quản lý như thế nào trên hệ thống, cũng như cho phép "
+"cấu hình các hành vi bổ sung cần làm khi khởi chạy buổi hợp người dùng."
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -105,12 +108,15 @@ msgid ""
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
+"Một số mô-đun PAM nào đó cũng cung cấp các hồ sơ có thể được dùng để tự động "
+"điều chỉnh ứng xử của tất cả các ứng dụng dùng PAM trên hệ thống. Hãy ngụ ý "
+"những ứng xử nào bạn muốn hiệu lực."
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã chọn một số hồ sơ PAM không tương thích với nhau."
#. Type: error
#. Description
@@ -118,19 +124,19 @@ msgstr ""
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể sử dụng với nhau những hồ sơ PAM theo đây:"
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy chọn một tập hợp mô-đun khác để hiệu lực."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
-msgstr ""
+msgstr "Có quyền cao hơn thay đổi cục bộ trong « /etc/pam.d/common-* » không?"
#. Type: boolean
#. Description
@@ -142,6 +148,10 @@ msgid ""
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
+"Một hay nhiều tập tin « /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} » "
+"đã bị sửa đổi cục bộ. Hãy ngụ ý có nên ghi đè lên các thay đổi cục bộ này "
+"dùng cấu hình được hệ thống cung cấp, hay không. Không bật tuỳ chọn này thì "
+"bạn cần phải tự quản lý cấu hình xác thực của hệ thống này."
#. Type: error
#. Description