summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorNguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>2011-06-05 14:27:41 +0700
committerTomas Mraz <tmraz@fedoraproject.org>2011-06-06 08:20:04 +0200
commit6b2631afddb131d2f4b3f0caf8b46c936eae3407 (patch)
treec76d1561becf42c79a12553383599c70db7c91e1 /po
parent3475dbeb44238b5b8910cea4abfde106c6e90618 (diff)
po: add Vietnamese translation
Signed-off-by: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/LINGUAS1
-rw-r--r--po/vi.po578
2 files changed, 579 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 028bd46f..9d5f6a89 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -38,6 +38,7 @@ ta
te
tr
uk
+vi
zh_CN
zh_TW
zu
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644
index 00000000..da13fbb6
--- /dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,578 @@
+# Vietnamese translation for pam
+# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
+# This file is distributed under the same license as the pam package.
+# Ubuntu Vietname translators <ubuntu-l10n-vi@lists.launchpad.net>, 2009-2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: pam\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-20 15:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-04 17:58+0700\n"
+"Last-Translator: Lê Trường An <truongan@linuxmail.org>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
+"Language: vi\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-06-04 10:52+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 13144)\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "...Thời gian đang dần hết...\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "...Xin lỗi, đã hết thời gian!\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:342
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "hội thoại sai (%d)\n"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:157 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
+msgid "Password: "
+msgstr "Mật khẩu : "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#, c-format
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Mật khẩu %s%s mới: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#, c-format
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Nhập lại mật khẩu %s%s mới: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Xin lỗi, mật khẩu không khớp."
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:133 libpam/pam_get_authtok.c:209
+#, c-format
+msgid "Retype %s"
+msgstr "Nhập lại %s"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:153 libpam/pam_get_authtok.c:222
+msgid "Password change aborted."
+msgstr "Hủy bỏ việc thay đổi mật khẩu."
+
+#: libpam/pam_item.c:310
+msgid "login:"
+msgstr "Đăng nhập:"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Thành công"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Lỗi nghiêm trọng - hủy bỏ ngay"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr "Không thể nạp mô-đun"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Không tìm thấy biểu tượng"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Lỗi trong mô-đun dịch vụ"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Lỗi hệ thống"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Lỗi bộ nhớ đệm"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Không có đủ quyền thực hiện"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Xác thực thất bại"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Không đủ quyền uỷ nhiệm để truy cập dữ liệu xác thực"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Dịch vụ chứng thực không thể lấy các thông tin xác thực"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Người dùng chưa biết đến mô-đun xác thực tiềm ẩn"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Đã hết số lần thử lại tối đa cho dịch vụ"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Dấu hiệu xác thực không còn hiệu lực; yêu cầu dấu hiệu xác thực mới"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "Tài khoản người dùng đã hết hiệu lực"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Không thể thực hiện hoặc loại bỏ một mục nhập cho phiên định"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Dịch vụ chứng thực không thể lấy các chứng chỉ người dùng"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Hết hạn ủy nhiệm người dùng"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Cài đặt ủy nhiệm người dùng thất bại"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Hiện tại không có mô-đun dữ liệu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "Tình trạng hàng được thông qua để pam_ * _item ()"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Lỗi giao tiếp"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Thao tác xác thực token lỗi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Xác thực thông tin không thể được phục hồi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "authentication token lock busy"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "xác thực token già tàn tật"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Không thành công sơ bộ kiểm tra bằng mật khẩu dịch vụ"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "Giá trị trả về phải được bỏ qua bởi PAM công văn"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "chưa biết mô-đun"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Hết hạn xác thực"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Giao tiếp đang chờ kết quả"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Ứng dụng cần gọi libpam lần nữa"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Không biết lỗi PAM"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "là giống như cũ"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "là một xâu palindrome"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
+msgid "case changes only"
+msgstr "chỉ thay đổi chữ thường/hoa"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "quá giống cái cũ"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+msgid "is too simple"
+msgstr "quá đơn giản"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
+msgid "is rotated"
+msgstr "được sử dụng lại"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
+msgid "not enough character classes"
+msgstr "không đủ các lớp nhân vật"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+msgid "contains too many same characters consecutively"
+msgstr "chứa quá nhiều kí tự giống nhau liên tiếp"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+msgid "contains the user name in some form"
+msgstr "chứa tên user trong một số biểu mẫu"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Không có mật khẩu được cung cấp"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Chưa thay đổi mật khẩu"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
+#, c-format
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "Mật khẩu không an toàn: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
+msgstr "%s thất bại: lối ra mã %d"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
+#, c-format
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr "%s thất bại: bắt tín hiệu %d%s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr "%s thất bại: không rõ tình trạng 0x%x"
+
+#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
+msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+
+#. TRANSLATORS: " from <host>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
+#, c-format
+msgid " from %.*s"
+msgstr " từ %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
+#, c-format
+msgid " on %.*s"
+msgstr " trên %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
+#, c-format
+msgid "Last login:%s%s%s"
+msgstr "Lần đăng nhập:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
+msgid "Welcome to your new account!"
+msgstr "Chào mừng bạn đến tài khoản mới của bạn!"
+
+#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#, c-format
+msgid "Last failed login:%s%s%s"
+msgstr "Lần đăng nhập thất bại trước:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#, c-format
+msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
+msgid_plural ""
+"There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr[0] ""
+"Đã có %d lần đăng nhập thất bại kể từ lần đăng nhập thành công trước đó."
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#, c-format
+msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr ""
+"Có %d lần đăng nhập không thành công kể từ lần đăng nhập thành công trước."
+
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
+#, c-format
+msgid "Too many logins for '%s'."
+msgstr "Quá nhiều lần đăng nhập cho '%s'."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:297
+msgid "No mail."
+msgstr "Không có thư."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:300
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Bạn có thư mới."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:303
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Bạn có thư cũ."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:307
+msgid "You have mail."
+msgstr "Bạn có thư."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:314
+#, c-format
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Bạn không có thư trong thư mục %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
+#, c-format
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Bạn có thư mới trong thư mục %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:322
+#, c-format
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Bạn có thư cũ trong thư mục %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:327
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Bạn có thư trong thư mục %s."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr "Tạo thư mục '%s'."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
+#, c-format
+msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
+msgstr "Không thể khởi tạo thư mục '%s'."
+
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:497
+msgid "Password has been already used. Choose another."
+msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
+msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
+msgstr "Bạn có muốn nhập một bối cảnh an ninh? [N] "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+msgid "role:"
+msgstr "Vai trò:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
+msgid "level:"
+msgstr "trình độ:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Không phải là một bối cảnh an ninh hợp lệ"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#, c-format
+msgid "Default Security Context %s\n"
+msgstr "Bối cảnh an ninh mặc định %s\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+msgid "Would you like to enter a different role or level?"
+msgstr "Bạn có muốn nhập một vai trò khác nhau hoặc cấp?"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
+#, c-format
+msgid "No default type for role %s\n"
+msgstr "Không có loại mặc định cho vai trò %s\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:667
+#, c-format
+msgid "Unable to get valid context for %s"
+msgstr "Không thể có được bối cảnh hợp lệ cho %s"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:718
+#, c-format
+msgid "Security Context %s Assigned"
+msgstr "Bối cảnh an ninh %s Giao"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:739
+#, c-format
+msgid "Key Creation Context %s Assigned"
+msgstr "Sáng tạo Context phím %s Giao"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#, c-format
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "không thể khởi tạo PAM\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#, c-format
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "không pam_set_item ()\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#, c-format
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "đăng nhập: thất bại forking: %m"
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#, c-format
+msgid "Changing STRESS password for %s."
+msgstr "Thay đổi mật khẩu căng thẳng cho %s."
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Nhập mật khẩu căng thẳng mới: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Nhập lại mật khẩu mới căng thẳng: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Mã xác nhận mis-đánh máy; mật khẩu không thay đổi"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
+#, c-format
+msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
+msgstr "Tài khoản tạm thời bị khóa (%ld giây còn lại)"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
+#, c-format
+msgid "Account locked due to %u failed logins"
+msgstr "Tài khoản bị khóa do đăng nhập %u không thành công"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Xác thực lỗi"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
+msgid "Service error"
+msgstr "Lỗi dịch vụ"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Người dùng không rõ"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Lỗi không rõ"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
+#, c-format
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: Xấu số cho --cài lại=\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
+#, c-format
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: Được thừa nhận lựa chọn%s\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [- tập bắt rễ-filename] [- người sử dụng tên người dùng] [- đặt lại [= "
+"n]] [- yên tĩnh]\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
+#, c-format
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr "%s: Không thể thiết lập lại tất cả các người dùng khác không\n"
+
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
+#, c-format
+msgid "Login Failures Latest failure From\n"
+msgstr "Đang nhập Thất bại Thất bại cuốie Từ \n"
+
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
+" [-u username] [--user username]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
+" [-u username] [--user username]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+
+#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:345
+#, c-format
+msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
+msgstr "Được phép truy cập (lần truy cập trước %ld giây trước)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
+msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
+msgstr ""
+"Tài khoản của bạn đã hết hạn dùng: hãy liên lạc với nhà quản trị hệ thống"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244
+msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (người chủ ép buộc)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
+msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (mật khẩu quá cũ)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:271 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:278
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d day"
+msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr[0] "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:385
+msgid "NIS password could not be changed."
+msgstr "NIS mật khẩu không thể được thay đổi."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:493
+msgid "You must choose a longer password"
+msgstr "Bạn phải chọn mật khẩu dài hơn"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:600
+#, c-format
+msgid "Changing password for %s."
+msgstr "Thay đổi mật khẩu cho %s."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:611
+msgid "(current) UNIX password: "
+msgstr "hiện hành UNIX mật khẩu: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:646
+msgid "You must wait longer to change your password"
+msgstr "Bạn phải đợi thêm nữa, để thay đổi mật khẩu"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:706
+msgid "Enter new UNIX password: "
+msgstr "Nhập mật khẩu UNIX mới: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:707
+msgid "Retype new UNIX password: "
+msgstr "Nhập lại mật khẩu UNIX mới: "
+
+#~ msgid "has been already used"
+#~ msgstr "đã được đã được sử dụng"
+
+#~ msgid "Unable to create directory %s: %m"
+#~ msgstr "Không thể tạo thư mục %s: %m"
+
+#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
+#~ msgstr "Số MLS yêu cầu cấp không được cho phép trong phạm vi"