summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po100
1 files changed, 50 insertions, 50 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 002e271b..29016881 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -3,20 +3,21 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
+# <mattheu.9x@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-17 11:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-30 11:56+0000\n"
-"Last-Translator: Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>\n"
-"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-12 18:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-30 11:03+0000\n"
+"Last-Translator: mattheu_9x <mattheu.9x@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/"
"language/vi/)\n"
+"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: vi\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
@@ -203,7 +204,7 @@ msgstr "là giống như cũ"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:628
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:638
msgid "memory allocation error"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi cấp phát bộ nhớ"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:643
msgid "is a palindrome"
@@ -243,12 +244,12 @@ msgid "contains the user name in some form"
msgstr "chứa tên user trong một số biểu mẫu"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:494
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
msgid "No password supplied"
msgstr "Không có mật khẩu được cung cấp"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:494
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
msgid "Password unchanged"
msgstr "Chưa thay đổi mật khẩu"
@@ -373,7 +374,7 @@ msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Không thể khởi tạo thư mục '%s'."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:515
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:516
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
@@ -382,47 +383,43 @@ msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
msgid "Password has been already used."
msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
-msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-msgstr "Bạn có muốn nhập một bối cảnh an ninh? [N] "
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:299
-msgid "role:"
-msgstr "Vai trò:"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:205 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:334
-msgid "level:"
-msgstr "trình độ:"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:220 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:367
-msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Không phải là một bối cảnh an ninh hợp lệ"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Bối cảnh an ninh mặc định %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:286
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:214
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Bạn có muốn nhập một vai trò khác nhau hoặc cấp?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:302
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:227
+msgid "role:"
+msgstr "Vai trò:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:230
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Không có loại mặc định cho vai trò %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:616
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:262
+msgid "level:"
+msgstr "trình độ:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:295
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Không phải là một bối cảnh an ninh hợp lệ"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:539
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Không thể có được bối cảnh hợp lệ cho %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:735
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:658
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Bối cảnh an ninh %s Giao"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:751
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:674
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Sáng tạo Context phím %s Giao"
@@ -459,38 +456,38 @@ msgstr "Nhập lại mật khẩu mới căng thẳng: "
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Mã xác nhận mis-đánh máy; mật khẩu không thay đổi"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:599
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Tài khoản tạm thời bị khóa (%ld giây còn lại)"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:578
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Tài khoản bị khóa do đăng nhập %u không thành công"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Authentication error"
msgstr "Xác thực lỗi"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:888
msgid "Service error"
msgstr "Lỗi dịch vụ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
msgid "Unknown user"
msgstr "Người dùng không rõ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:890
msgid "Unknown error"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:909
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Xấu số cho --cài lại=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:913
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Được thừa nhận lựa chọn%s\n"
@@ -503,17 +500,17 @@ msgstr ""
"%s: [- tập bắt rễ-filename] [- người sử dụng tên người dùng] [- đặt lại [= "
"n]] [- yên tĩnh]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1039
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Không thể thiết lập lại tất cả các người dùng khác không\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:940
#, c-format
msgid "Login Failures Latest failure From\n"
msgstr "Đang nhập Thất bại Thất bại cuốie Từ \n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:956
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
@@ -554,31 +551,34 @@ msgstr[0] "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:396
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:397
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS mật khẩu không thể được thay đổi."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:511
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:512
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Bạn phải chọn mật khẩu dài hơn"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:617
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:618
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Thay đổi mật khẩu cho %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:628
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:629
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "hiện hành UNIX mật khẩu: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:663
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:664
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Bạn phải đợi thêm nữa, để thay đổi mật khẩu"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:723
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Nhập mật khẩu UNIX mới: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu UNIX mới: "
+
+#~ msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
+#~ msgstr "Bạn có muốn nhập một bối cảnh an ninh? [N] "