summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po205
1 files changed, 102 insertions, 103 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 3a0fe8b3..902fb1be 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,23 +1,23 @@
-# Vietnamese translation for pam
-# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
-# This file is distributed under the same license as the pam package.
-# Ubuntu Vietname translators <ubuntu-l10n-vi@lists.launchpad.net>, 2009-2011.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Linux-PAM Project
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
+# Translators:
+# <mattheu.9x@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: pam\n"
+"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-21 12:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-04 17:58+0700\n"
-"Last-Translator: Lê Trường An <truongan@linuxmail.org>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-19 10:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-30 11:03+0000\n"
+"Last-Translator: mattheu_9x <mattheu.9x@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/"
+"language/vi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2011-06-04 10:52+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 13144)\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
@@ -32,31 +32,31 @@ msgstr "...Xin lỗi, đã hết thời gian!\n"
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "hội thoại sai (%d)\n"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:157 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
+#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Mật khẩu : "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Mật khẩu %s%s mới: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu %s%s mới: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
+#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Xin lỗi, mật khẩu không khớp."
-#: libpam/pam_get_authtok.c:133 libpam/pam_get_authtok.c:209
+#: libpam/pam_get_authtok.c:135 libpam/pam_get_authtok.c:211
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Nhập lại %s"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:153 libpam/pam_get_authtok.c:222
+#: libpam/pam_get_authtok.c:155 libpam/pam_get_authtok.c:227
msgid "Password change aborted."
msgstr "Hủy bỏ việc thay đổi mật khẩu."
@@ -196,114 +196,118 @@ msgstr "Ứng dụng cần gọi libpam lần nữa"
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Không biết lỗi PAM"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:493
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:618
msgid "is the same as the old one"
msgstr "là giống như cũ"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:499
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:503
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
-#, fuzzy
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:624
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:628
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:638
msgid "memory allocation error"
-msgstr "Lỗi giao tiếp"
+msgstr "Lỗi cấp phát bộ nhớ"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:518
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:643
msgid "is a palindrome"
msgstr "là một xâu palindrome"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:521
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:646
msgid "case changes only"
msgstr "chỉ thay đổi chữ thường/hoa"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:524
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:649
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "quá giống cái cũ"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:527
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:652
msgid "is too simple"
msgstr "quá đơn giản"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:530
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:655
msgid "is rotated"
msgstr "được sử dụng lại"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:533
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
msgid "not enough character classes"
msgstr "không đủ các lớp nhân vật"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:536
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:661
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "chứa quá nhiều kí tự giống nhau liên tiếp"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:539
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:664
+#, fuzzy
+msgid "contains too long of a monotonic character sequence"
+msgstr "chứa quá nhiều kí tự giống nhau liên tiếp"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:667
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "chứa tên user trong một số biểu mẫu"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
msgid "No password supplied"
msgstr "Không có mật khẩu được cung cấp"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
msgid "Password unchanged"
msgstr "Chưa thay đổi mật khẩu"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:593
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:721
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:803
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "Mật khẩu không an toàn: %s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:273
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s thất bại: lối ra mã %d"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:282
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s thất bại: bắt tín hiệu %d%s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:291
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s thất bại: không rõ tình trạng 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:433
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:496
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:442
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:505
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " từ %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:454
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:517
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " trên %.*s"
#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:313
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Lần đăng nhập:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:319
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Chào mừng bạn đến tài khoản mới của bạn!"
#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:464
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:527
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Lần đăng nhập thất bại trước:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:473 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:480
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:536 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:543
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
@@ -312,7 +316,7 @@ msgstr[0] ""
"Đã có %d lần đăng nhập thất bại kể từ lần đăng nhập thành công trước đó."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:485
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:548
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
@@ -369,52 +373,53 @@ msgstr "Tạo thư mục '%s'."
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Không thể khởi tạo thư mục '%s'."
-#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:215
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:509
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:517
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
-msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-msgstr "Bạn có muốn nhập một bối cảnh an ninh? [N] "
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:299
-msgid "role:"
-msgstr "Vai trò:"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:205 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:334
-msgid "level:"
-msgstr "trình độ:"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:220 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:367
-msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Không phải là một bối cảnh an ninh hợp lệ"
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:224
+#, fuzzy
+msgid "Password has been already used."
+msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Bối cảnh an ninh mặc định %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:286
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:214
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Bạn có muốn nhập một vai trò khác nhau hoặc cấp?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:302
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:227
+msgid "role:"
+msgstr "Vai trò:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:230
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Không có loại mặc định cho vai trò %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:688
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:262
+msgid "level:"
+msgstr "trình độ:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:295
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Không phải là một bối cảnh an ninh hợp lệ"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:539
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Không thể có được bối cảnh hợp lệ cho %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:742
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:658
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Bối cảnh an ninh %s Giao"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:763
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:674
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Sáng tạo Context phím %s Giao"
@@ -451,38 +456,38 @@ msgstr "Nhập lại mật khẩu mới căng thẳng: "
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Mã xác nhận mis-đánh máy; mật khẩu không thay đổi"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:599
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Tài khoản tạm thời bị khóa (%ld giây còn lại)"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:578
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Tài khoản bị khóa do đăng nhập %u không thành công"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Authentication error"
msgstr "Xác thực lỗi"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:888
msgid "Service error"
msgstr "Lỗi dịch vụ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
msgid "Unknown user"
msgstr "Người dùng không rõ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:890
msgid "Unknown error"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:909
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Xấu số cho --cài lại=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:913
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Được thừa nhận lựa chọn%s\n"
@@ -495,17 +500,17 @@ msgstr ""
"%s: [- tập bắt rễ-filename] [- người sử dụng tên người dùng] [- đặt lại [= "
"n]] [- yên tĩnh]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1039
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Không thể thiết lập lại tất cả các người dùng khác không\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:940
#, c-format
msgid "Login Failures Latest failure From\n"
msgstr "Đang nhập Thất bại Thất bại cuốie Từ \n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:956
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
@@ -521,65 +526,59 @@ msgstr ""
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Được phép truy cập (lần truy cập trước %ld giây trước)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:247 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:269
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Tài khoản của bạn đã hết hạn dùng: hãy liên lạc với nhà quản trị hệ thống"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:255
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (người chủ ép buộc)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (mật khẩu quá cũ)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:271 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:278
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:282 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:289
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:294
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:390
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:398
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS mật khẩu không thể được thay đổi."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:505
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:513
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Bạn phải chọn mật khẩu dài hơn"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:612
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:619
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Thay đổi mật khẩu cho %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:623
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:630
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "hiện hành UNIX mật khẩu: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:658
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:665
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Bạn phải đợi thêm nữa, để thay đổi mật khẩu"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:718
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Nhập mật khẩu UNIX mới: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:719
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:726
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu UNIX mới: "
-#~ msgid "has been already used"
-#~ msgstr "đã được đã được sử dụng"
-
-#~ msgid "Unable to create directory %s: %m"
-#~ msgstr "Không thể tạo thư mục %s: %m"
-
-#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
-#~ msgstr "Số MLS yêu cầu cấp không được cho phép trong phạm vi"
+#~ msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
+#~ msgstr "Bạn có muốn nhập một bối cảnh an ninh? [N] "