summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po54
1 files changed, 27 insertions, 27 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 29016881..840f9e53 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-12 18:31+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-30 11:03+0000\n"
"Last-Translator: mattheu_9x <mattheu.9x@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/"
"language/vi/)\n"
-"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr "...Xin lỗi, đã hết thời gian!\n"
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "hội thoại sai (%d)\n"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
+#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Mật khẩu : "
@@ -244,12 +244,12 @@ msgid "contains the user name in some form"
msgstr "chứa tên user trong một số biểu mẫu"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
msgid "No password supplied"
msgstr "Không có mật khẩu được cung cấp"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
msgid "Password unchanged"
msgstr "Chưa thay đổi mật khẩu"
@@ -259,34 +259,34 @@ msgstr "Chưa thay đổi mật khẩu"
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "Mật khẩu không an toàn: %s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:273
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s thất bại: lối ra mã %d"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:282
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s thất bại: bắt tín hiệu %d%s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:291
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s thất bại: không rõ tình trạng 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:492
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:496
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:501
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:505
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " từ %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:513
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:517
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " trên %.*s"
@@ -302,12 +302,12 @@ msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Chào mừng bạn đến tài khoản mới của bạn!"
#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:523
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:527
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Lần đăng nhập thất bại trước:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:532 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:539
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:536 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:543
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
@@ -316,7 +316,7 @@ msgstr[0] ""
"Đã có %d lần đăng nhập thất bại kể từ lần đăng nhập thành công trước đó."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:544
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:548
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
@@ -374,7 +374,7 @@ msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Không thể khởi tạo thư mục '%s'."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:516
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:517
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
@@ -526,57 +526,57 @@ msgstr ""
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Được phép truy cập (lần truy cập trước %ld giây trước)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:241 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:263
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:242 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:264
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Tài khoản của bạn đã hết hạn dùng: hãy liên lạc với nhà quản trị hệ thống"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:249
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (người chủ ép buộc)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:255
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:256
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (mật khẩu quá cũ)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:276 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:277 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:284
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:288
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:289
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:397
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:398
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS mật khẩu không thể được thay đổi."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:512
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:513
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Bạn phải chọn mật khẩu dài hơn"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:618
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:619
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Thay đổi mật khẩu cho %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:629
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:630
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "hiện hành UNIX mật khẩu: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:664
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:665
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Bạn phải đợi thêm nữa, để thay đổi mật khẩu"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Nhập mật khẩu UNIX mới: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:726
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu UNIX mới: "