summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po119
1 files changed, 57 insertions, 62 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 902fb1be..214c7ec7 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -4,20 +4,22 @@
#
# Translators:
# <mattheu.9x@gmail.com>, 2012.
+# Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-19 10:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-30 11:03+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-30 06:03-0500\n"
"Last-Translator: mattheu_9x <mattheu.9x@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/"
"language/vi/)\n"
+"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.3\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
@@ -27,36 +29,41 @@ msgstr "...Thời gian đang dần hết...\n"
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Xin lỗi, đã hết thời gian!\n"
-#: libpam_misc/misc_conv.c:342
+#: libpam_misc/misc_conv.c:346
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "hội thoại sai (%d)\n"
#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
+#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Mật khẩu : "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Current %s%spassword: "
+msgstr "Mật khẩu %s%s mới: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Mật khẩu %s%s mới: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
+#: libpam/pam_get_authtok.c:45 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu %s%s mới: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
+#: libpam/pam_get_authtok.c:46 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Xin lỗi, mật khẩu không khớp."
-#: libpam/pam_get_authtok.c:135 libpam/pam_get_authtok.c:211
+#: libpam/pam_get_authtok.c:139 libpam/pam_get_authtok.c:220
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Nhập lại %s"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:155 libpam/pam_get_authtok.c:227
+#: libpam/pam_get_authtok.c:164 libpam/pam_get_authtok.c:236
msgid "Password change aborted."
msgstr "Hủy bỏ việc thay đổi mật khẩu."
@@ -244,12 +251,12 @@ msgid "contains the user name in some form"
msgstr "chứa tên user trong một số biểu mẫu"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "No password supplied"
msgstr "Không có mật khẩu được cung cấp"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "Password unchanged"
msgstr "Chưa thay đổi mật khẩu"
@@ -322,7 +329,7 @@ msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Có %d lần đăng nhập không thành công kể từ lần đăng nhập thành công trước."
-#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1079
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1091
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Quá nhiều lần đăng nhập cho '%s'."
@@ -363,18 +370,18 @@ msgstr "Bạn có thư cũ trong thư mục %s."
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Bạn có thư trong thư mục %s."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:111
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Tạo thư mục '%s'."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:176
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Không thể khởi tạo thư mục '%s'."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:517
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:589
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."
@@ -409,17 +416,17 @@ msgstr "trình độ:"
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Không phải là một bối cảnh an ninh hợp lệ"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:539
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:544
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Không thể có được bối cảnh hợp lệ cho %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:658
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:663
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Bối cảnh an ninh %s Giao"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:674
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:679
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Sáng tạo Context phím %s Giao"
@@ -439,60 +446,60 @@ msgstr "không pam_set_item ()\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "đăng nhập: thất bại forking: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:470
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Thay đổi mật khẩu căng thẳng cho %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:484
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Nhập mật khẩu căng thẳng mới: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:487
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu mới căng thẳng: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:516
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Mã xác nhận mis-đánh máy; mật khẩu không thay đổi"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:599
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:597
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Tài khoản tạm thời bị khóa (%ld giây còn lại)"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:578
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:580
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Tài khoản bị khóa do đăng nhập %u không thành công"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:750 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:863
msgid "Authentication error"
msgstr "Xác thực lỗi"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:888
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:751 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:864
msgid "Service error"
msgstr "Lỗi dịch vụ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:752 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:865
msgid "Unknown user"
msgstr "Người dùng không rõ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:890
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:753 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:866
msgid "Unknown error"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:909
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Xấu số cho --cài lại=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:913
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:773 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Được thừa nhận lựa chọn%s\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:785
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
@@ -500,17 +507,17 @@ msgstr ""
"%s: [- tập bắt rễ-filename] [- người sử dụng tên người dùng] [- đặt lại [= "
"n]] [- yên tĩnh]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1039
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:859 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1016
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Không thể thiết lập lại tất cả các người dùng khác không\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:940
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:917
#, c-format
msgid "Login Failures Latest failure From\n"
msgstr "Đang nhập Thất bại Thất bại cuốie Từ \n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:956
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:933
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
@@ -521,64 +528,52 @@ msgstr ""
" [-u username] [--user username]\n"
" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:345
+#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:357
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Được phép truy cập (lần truy cập trước %ld giây trước)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:247 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:269
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:253 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:275
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Tài khoản của bạn đã hết hạn dùng: hãy liên lạc với nhà quản trị hệ thống"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:255
-msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You are required to change your password immediately (administrator enforced)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (người chủ ép buộc)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
-msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
+#, fuzzy
+msgid "You are required to change your password immediately (password expired)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (mật khẩu quá cũ)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:282 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:289
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:288 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:295
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:294
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:300
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:398
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS mật khẩu không thể được thay đổi."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:513
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:585
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Bạn phải chọn mật khẩu dài hơn"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:619
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:692
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Thay đổi mật khẩu cho %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:630
-msgid "(current) UNIX password: "
-msgstr "hiện hành UNIX mật khẩu: "
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:665
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:722
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Bạn phải đợi thêm nữa, để thay đổi mật khẩu"
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
-msgid "Enter new UNIX password: "
-msgstr "Nhập mật khẩu UNIX mới: "
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:726
-msgid "Retype new UNIX password: "
-msgstr "Nhập lại mật khẩu UNIX mới: "
-
-#~ msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-#~ msgstr "Bạn có muốn nhập một bối cảnh an ninh? [N] "