summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/vi.po
blob: df7e1bf2e928d0c488e6bfafaf56fd0b08aa8fd5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
# Vietnamese translation for PAM.
# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vorlon@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-24 17:06-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-28 23:58+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Dịch vụ cần khởi chạy lại khi nâng cấp thư viện PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Phần lớn dịch vụ sử dụng PAM cũng cần phải được khởi chạy lại để sử dụng các "
"mô-đun được xây dựng cho phân vùng libpam mới này. Hãy xem lại danh sách "
"định giới bằng dấu cách theo đây hiển thị các dịch vụ cần khởi chạy lại ngay "
"bây giờ, và sửa chữa nếu cần thiết."

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Some other services such as xscreensaver, gnome-screensaver, and xlockmore "
"cannot be restarted for you.  You will not be able to authenticate to these "
"services until you restart them manually."
msgstr ""
"Một số dịch vụ khác như xscreensaver, gnome-screensaver, và xlockmore không "
"thể được khởi chạy lại cho bạn.Bạn sẽ không thể xác thực được tới dịch vụ "
"như vậy nếu bạn chưa tự khởi chạy lại nó."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Trình quản lý trình bày phải được khởi chạy bằng tay"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Trình quản lý trình bày kdm, wdm, hay xdm cần thiết được khởi chạy lại để sử "
"dụng phiên bản mới của thư viện libpam, nhưng việc khởi chạy lại dịch vụ này "
"sẽ cũng chấm dứt phiên chạy X đang hoạt động. Vì vậy bạn cần phải tự khởi "
"chạy trình quản lý trình bày để có khả năng sử dụng nó lại."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Lỗi khởi chạy lại một số dịch vụ để nâng cấp PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Những dịch vụ theo đây không thể được khởi chạy lại để nâng cấp thư viện PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Bạn cần phải tự khởi chạy lại chúng bằng cách chạy lệnh « /etc/init.d/"
"<tên_dịch_vụ> start »."

#~ msgid ""
#~ "Among the services that require restarting are the display managers kdm, "
#~ "wdm, and xdm.  If you are upgrading from within an X session started with "
#~ "one of these display managers, restarting that service will terminate "
#~ "your X session.  It is recommended that you remove that service from the "
#~ "list here and restart it later at your convenience."
#~ msgstr ""
#~ "Các dịch vụ cần khởi chạy lại bao gồm trình quản lý trình bày kđm, wdm và "
#~ "xdm. Nếu bạn đang nâng cấp từ bên trong phiên chạy X được bắt đầu bằng "
#~ "một của những trình quản lý trình bày này, việc khởi chạy lại dịch vụ đó "
#~ "sẽ cũng chấm dứt phiên chạy X của bạn. Khuyên bạn gỡ bỏ dịch vụ đó khỏi "
#~ "danh sách ở đây, rồi khởi chạy lại nó về sau."