summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
blob: da13fbb6446164d62b410cb4afa31ad8c3c289ba (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
# Vietnamese translation for pam
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Ubuntu Vietname translators <ubuntu-l10n-vi@lists.launchpad.net>, 2009-2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-20 15:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-04 17:58+0700\n"
"Last-Translator: Lê Trường An <truongan@linuxmail.org>\n"
"Language-Team: Vietnamese <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-06-04 10:52+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13144)\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Thời gian đang dần hết...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Xin lỗi, đã hết thời gian!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "hội thoại sai (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:157 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Mật khẩu : "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Mật khẩu %s%s mới: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu %s%s mới: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Xin lỗi, mật khẩu không khớp."

#: libpam/pam_get_authtok.c:133 libpam/pam_get_authtok.c:209
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Nhập lại %s"

#: libpam/pam_get_authtok.c:153 libpam/pam_get_authtok.c:222
msgid "Password change aborted."
msgstr "Hủy bỏ việc thay đổi mật khẩu."

#: libpam/pam_item.c:310
msgid "login:"
msgstr "Đăng nhập:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Thành công"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Lỗi nghiêm trọng - hủy bỏ ngay"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Không thể nạp mô-đun"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Không tìm thấy biểu tượng"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Lỗi trong mô-đun dịch vụ"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Lỗi hệ thống"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Lỗi bộ nhớ đệm"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Không có đủ quyền thực hiện"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Xác thực thất bại"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Không đủ quyền uỷ nhiệm để truy cập dữ liệu xác thực"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Dịch vụ chứng thực không thể lấy các thông tin xác thực"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Người dùng chưa biết đến mô-đun xác thực tiềm ẩn"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Đã hết số lần thử lại tối đa cho dịch vụ"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Dấu hiệu xác thực không còn hiệu lực; yêu cầu dấu hiệu xác thực mới"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Tài khoản người dùng đã hết hiệu lực"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Không thể thực hiện hoặc loại bỏ một mục nhập cho phiên định"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Dịch vụ chứng thực không thể lấy các chứng chỉ người dùng"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Hết hạn ủy nhiệm người dùng"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Cài đặt ủy nhiệm người dùng thất bại"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Hiện tại không có mô-đun dữ liệu"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Tình trạng hàng được thông qua để pam_ * _item ()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Lỗi giao tiếp"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Thao tác xác thực token lỗi"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Xác thực thông tin không thể được phục hồi"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "authentication token lock busy"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "xác thực token già tàn tật"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Không thành công sơ bộ kiểm tra bằng mật khẩu dịch vụ"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Giá trị trả về phải được bỏ qua bởi PAM công văn"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "chưa biết mô-đun"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Hết hạn xác thực"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Giao tiếp đang chờ kết quả"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Ứng dụng cần gọi libpam lần nữa"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Không biết lỗi PAM"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
msgid "is the same as the old one"
msgstr "là giống như cũ"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
msgid "is a palindrome"
msgstr "là một xâu palindrome"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
msgid "case changes only"
msgstr "chỉ thay đổi chữ thường/hoa"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "quá giống cái cũ"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is too simple"
msgstr "quá đơn giản"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "is rotated"
msgstr "được sử dụng lại"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "not enough character classes"
msgstr "không đủ các lớp nhân vật"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "chứa quá nhiều kí tự giống nhau liên tiếp"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "chứa tên user trong một số biểu mẫu"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
msgid "No password supplied"
msgstr "Không có mật khẩu được cung cấp"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
msgid "Password unchanged"
msgstr "Chưa thay đổi mật khẩu"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "Mật khẩu không an toàn: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s thất bại: lối ra mã %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s thất bại: bắt tín hiệu %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s thất bại: không rõ tình trạng 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " từ %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " trên %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Lần đăng nhập:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Chào mừng bạn đến tài khoản mới của bạn!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Lần đăng nhập thất bại trước:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"Đã có %d lần đăng nhập thất bại kể từ lần đăng nhập thành công trước đó."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Có %d lần đăng nhập không thành công kể từ lần đăng nhập thành công trước."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Quá nhiều lần đăng nhập cho '%s'."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:297
msgid "No mail."
msgstr "Không có thư."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:300
msgid "You have new mail."
msgstr "Bạn có thư mới."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:303
msgid "You have old mail."
msgstr "Bạn có thư cũ."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:307
msgid "You have mail."
msgstr "Bạn có thư."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:314
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Bạn không có thư trong thư mục %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Bạn có thư mới trong thư mục %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:322
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Bạn có thư cũ trong thư mục %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:327
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Bạn có thư trong thư mục %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Tạo thư mục '%s'."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Không thể khởi tạo thư mục '%s'."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:497
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Mật khẩu đã được dùng. Hãy chọn mật khẩu khác."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Bạn có muốn nhập một bối cảnh an ninh? [N] "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "Vai trò:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
msgstr "trình độ:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Không phải là một bối cảnh an ninh hợp lệ"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Bối cảnh an ninh mặc định %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Bạn có muốn nhập một vai trò khác nhau hoặc cấp?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Không có loại mặc định cho vai trò %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:667
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Không thể có được bối cảnh hợp lệ cho %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:718
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Bối cảnh an ninh %s Giao"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:739
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Sáng tạo Context phím %s Giao"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "không thể khởi tạo PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "không pam_set_item ()\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "đăng nhập: thất bại forking: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Thay đổi mật khẩu căng thẳng cho %s."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Nhập mật khẩu căng thẳng mới: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu mới căng thẳng: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Mã xác nhận mis-đánh máy; mật khẩu không thay đổi"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Tài khoản tạm thời bị khóa (%ld giây còn lại)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Tài khoản bị khóa do đăng nhập %u không thành công"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Xác thực lỗi"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Lỗi dịch vụ"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Người dùng không rõ"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Lỗi không rõ"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Xấu số cho --cài lại=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Được thừa nhận lựa chọn%s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [- tập bắt rễ-filename] [- người sử dụng tên người dùng] [- đặt lại [= "
"n]] [- yên tĩnh]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Không thể thiết lập lại tất cả các người dùng khác không\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Đang nhập    Thất bại Thất bại cuốie   Từ \n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:345
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Được phép truy cập (lần truy cập trước %ld giây trước)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Tài khoản của bạn đã hết hạn dùng: hãy liên lạc với nhà quản trị hệ thống"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (người chủ ép buộc)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Bạn phải thay đổi ngay mật khẩu (mật khẩu quá cũ)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:271 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:278
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Cảnh báo: mật khẩu của bạn sẽ hết hạn trong %d ngày"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:385
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS mật khẩu không thể được thay đổi."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:493
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Bạn phải chọn mật khẩu dài hơn"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:600
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Thay đổi mật khẩu cho %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:611
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "hiện hành UNIX mật khẩu: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:646
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Bạn phải đợi thêm nữa, để thay đổi mật khẩu"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:706
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Nhập mật khẩu UNIX mới: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:707
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Nhập lại mật khẩu UNIX mới: "

#~ msgid "has been already used"
#~ msgstr "đã được đã được sử dụng"

#~ msgid "Unable to create directory %s: %m"
#~ msgstr "Không thể tạo thư mục %s: %m"

#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
#~ msgstr "Số MLS yêu cầu cấp không được cho phép trong phạm vi"