summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/locales.d
diff options
context:
space:
mode:
authorRoberto C. Sanchez <roberto@connexer.com>2014-03-29 10:54:04 -0400
committerRoberto C. Sanchez <roberto@connexer.com>2014-03-29 10:54:04 -0400
commitb745315323de9f27538edac9453205ca70e6186e (patch)
treee804cd15cf894a2a14aab6c5224bc242273dc3ba /locales.d
parent936d9e8484ff73282c8c0a277310d1ffdde86e10 (diff)
Imported Upstream version 1.6.2+dfsg
Diffstat (limited to 'locales.d')
-rw-r--r--locales.d/az-utf8.conf194
-rw-r--r--locales.d/hr-utf8.conf352
-rw-r--r--locales.d/zh_CN-utf8.conf141
-rw-r--r--locales.d/zh_Hans-utf8.conf141
-rw-r--r--locales.d/zh_Hant-utf8.conf141
5 files changed, 969 insertions, 0 deletions
diff --git a/locales.d/az-utf8.conf b/locales.d/az-utf8.conf
new file mode 100644
index 0000000..210a2c5
--- /dev/null
+++ b/locales.d/az-utf8.conf
@@ -0,0 +1,194 @@
+[Meta]
+Name=az
+Description=Azeri (Unicode)
+Encoding=UTF-8
+
+[Text]
+Genesis=YARADILIŞ KİTABI
+Exodus=ÇIXIŞ KİTABI
+Leviticus=LEVİLİLƏR KİTABI
+Numbers=SAYLAR KİTABI
+Deuteronomy=QANUNUN TƏKRARI KİTABI
+
+Joshua=YEŞUA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Judges=HAKİMLƏR KİTABI
+Ruth=RUT KİTABI
+I Samuel=BİRİNCİ ŞAMUEL KİTABI
+II Samuel=İKİNCİ ŞAMUEL KİTABI
+I Kings=BİRİNCİ PADŞAHLAR KİTABI
+II Kings=İKİNCİ PADŞAHLAR KİTABI
+I Chronicles=BİRİNCİ SALNAMƏLƏR KİTABI
+II Chronicles=İKİNCİ SALNAMƏLƏR KİTABI
+
+Ezra=EZRA KİTABI
+Nehemiah=NEHEMYA KİTABI
+Esther=ESTER KİTABI
+Job=ƏYYUB KİTABI
+Psalms=ZƏBUR
+Proverbs=SÜLEYMANIN MƏSƏLLƏRİ
+Ecclesiastes=VAİZ KİTABI
+Song of Solomon=NƏĞMƏLƏR NƏĞMƏSİ KİTABI
+
+Isaiah=YEŞAYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Jeremiah=YEREMYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Lamentations=MƏRSİYƏLƏR KİTABI
+Ezekiel=YEZEKEL PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Daniel=DANİEL PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Hosea=HUŞƏ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Joel=YOEL PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Amos=AMOS PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Obadiah=AVDİYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Jonah=YUNUS PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Micah=MİKEYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Nahum=NAHUM PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Habakkuk=HABAQQUQ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Zephaniah=SEFANYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Haggai=HAQQAY PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Zechariah=ZƏKƏRİYYƏ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+Malachi=MALAKİ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI
+
+Matthew=MATTANIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ
+Mark=MARKIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ
+Luke=LUKANIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ
+John=YƏHYANIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ
+Acts=HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ
+
+Romans=PAULUN ROMALILARA MƏKTUBU
+I Corinthians=PAULUN KORİNFLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU
+II Corinthians=PAULUN KORİNFLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU
+Galatians=PAULUN QALATİYALILARA MƏKTUBU
+Ephesians=PAULUN EFESLİLƏRƏ MƏKTUBU
+Philippians=PAULUN FİLİPİLİLƏRƏ MƏKTUBU
+Colossians=PAULUN KOLOSSELİLƏRƏ MƏKTUBU
+I Thessalonians=PAULUN SALONİKLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU
+II Thessalonians=PAULUN SALONİKLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU
+I Timothy=PAULUN TİMOTEYƏ BİRİNCİ MƏKTUBU
+II Timothy=PAULUN TİMOTEYƏ İKİNCİ MƏKTUBU
+Titus=PAULUN TİTƏ MƏKTUBU
+Philemon=PAULUN FİLİMONA MƏKTUBU
+
+Hebrews=İBRANİLƏRƏ MƏKTUB
+James=YAQUBUN MƏKTUBU
+I Peter=PETERİN BİRİNCİ MƏKTUBU
+II Peter=PETERİN İKİNCİ MƏKTUBU
+I John=YƏHYANIN BİRİNCİ MƏKTUBU
+II John=YƏHYANIN İKİNCİ MƏKTUBU
+III John=YƏHYANIN ÜÇÜNCÜ MƏKTUBU
+Jude=YƏHUDANIN MƏKTUBU
+Revelation of John=YƏHYAYA NAZİL OLAN
+
+[Book Abbrevs]
+
+YARADILIŞ KİTABI=Gen
+ÇIXIŞ KİTABI=Exod
+LEVİLİLƏR KİTABI=Lev
+SAYLAR KİTABI=Num
+QANUNUN TƏKRARI KİTABI=Deut
+
+YEŞUA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Josh
+HAKİMLƏR KİTABI=Judg
+RUT KİTABI=Rut
+
+BİRİNCİ ŞAMUEL KİTABI=1Sam
+1ŞAM=1Sam
+
+İKİNCİ ŞAMUEL KİTABI=2Sam
+2ŞAM=2Sam
+
+BİRİNCİ PADŞAHLAR KİTABI=1Kgs
+İKİNCİ PADŞAHLAR KİTABI=2Kgs
+1PAD=1Kgs
+2PAD=2Kgs
+
+BİRİNCİ SALNAMƏLƏR KİTABI=1Chr
+İKİNCİ SALNAMƏLƏR KİTABI=2Chr
+1SALN=1Chr
+2SALN=2Chr
+
+EZRA KİTABI=Ezra
+NEHEMYA KİTABI=Neh
+ESTER KİTABI=Esth
+ƏYYUB KİTABI=Job
+ZƏBUR=Ps
+SÜLEYMANIN MƏSƏLLƏRİ=Prov
+VAİZ KİTABI=Eccl
+NƏĞMƏLƏR NƏĞMƏSİ KİTABI=Song
+YEŞAYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Isa
+YEREMYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Jer
+MƏRSİYƏLƏR KİTABI=Lam
+YEZEKEL PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Ezek
+DANİEL PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Dan
+HUŞƏ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Hos
+YOEL PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Joel
+AMOS PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Amos
+AVDİYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Obad
+YUNUS PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Jonah
+MİKEYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Mic
+NAHUM PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Nah
+HABAQQUQ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Hab
+SEFANYA PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Zeph
+HAQQAY PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Hag
+ZƏKƏRİYYƏ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Zech
+MALAKİ PEYĞƏMBƏRİN KİTABI=Mal
+
+MATTANIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ=Matt
+MARKIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ=Mark
+LUKANIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ=Luke
+YƏHYANIN NƏQL ETDİYİ MÜJDƏ=John
+HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ=Acts
+
+PAULUN ROMALILARA MƏKTUBU=Rom
+PAULUN KORİNFLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU=1Cor
+PAULUN KORİNFLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU=2Cor
+PAULUN QALATİYALILARA MƏKTUBU=Gal
+PAULUN EFESLİLƏRƏ MƏKTUBU=Eph
+PAULUN FİLİPİLİLƏRƏ MƏKTUBU=Phil
+PAULUN KOLOSSELİLƏRƏ MƏKTUBU=Col
+PAULUN SALONİKLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU=1Thess
+PAULUN SALONİKLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU=2Thess
+PAULUN TİMOTEYƏ BİRİNCİ MƏKTUBU=1Tim
+PAULUN TİMOTEYƏ İKİNCİ MƏKTUBU=2Tim
+PAULUN TİTƏ MƏKTUBU=Titus
+PAULUN FİLİMONA MƏKTUBU=Phlm
+
+ROM=Rom
+1KOR=1Cor
+KORİNFLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU=1Cor
+2KOR=2Cor
+KORİNFLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU=2Cor
+
+QALATİYALILARA MƏKTUBU=Gal
+EFESLİLƏRƏ MƏKTUBU=Eph
+FİLİPİLİLƏRƏ MƏKTUBU=Phil
+KOLOSSELİLƏRƏ MƏKTUBU=Col
+1SAL=1Thess
+SALONİKLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU=1Thess
+2SAL=2Thess
+SALONİKLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU=2Thess
+1TİM=1Tim
+TİMOTEYƏ BİRİNCİ MƏKTUBU=1Tim
+2TİM=2Tim
+TİMOTEYƏ İKİNCİ MƏKTUBU=2Tim
+TİTƏ MƏKTUBU=Titus
+FİLİMONA MƏKTUBU=Phlm
+
+
+İBRANİLƏRƏ MƏKTUB=Heb
+YAQUBUN MƏKTUBU=Jas
+PETERİN BİRİNCİ MƏKTUBU=1Pet
+PETERİN İKİNCİ MƏKTUBU=2Pet
+YƏHYANIN BİRİNCİ MƏKTUBU=1John
+YƏHYANIN İKİNCİ MƏKTUBU=2John
+YƏHYANIN ÜÇÜNCÜ MƏKTUBU=3John
+
+1PET=1Pet
+2PET=2Pet
+1YƏHYANIN BİRİNCİ MƏKTUBU=1John
+2YƏHYANIN İKİNCİ MƏKTUBU=2John
+3YƏHYANIN ÜÇÜNCÜ MƏKTUBU=3John
+
+Yəhd=Jude
+YƏHYAYA NAZİL OLAN VƏHY=Rev
+VƏHY=Rev
+
+
diff --git a/locales.d/hr-utf8.conf b/locales.d/hr-utf8.conf
new file mode 100644
index 0000000..337e365
--- /dev/null
+++ b/locales.d/hr-utf8.conf
@@ -0,0 +1,352 @@
+[Meta]
+Name=hr
+Description=Hrvatski (Unicode)
+Encoding=UTF-8
+
+[Text]
+Genesis=Knjiga Postanka
+Exodus=Knjiga Izlaska
+Leviticus=Levitski zakonik
+Numbers=Knjiga Brojeva
+Deuteronomy=Ponovljeni zakon
+Joshua=Jošua
+Judges=Suci
+Ruth=Knjiga o Ruti
+I Samuel=Prva knjiga o Samuelu
+II Samuel=Druga knjiga o Samuelu
+I Kings=Prva knjiga o Kraljevima
+II Kings=Druga knjiga o Kraljevima
+I Chronicles=Prva knjiga Ljetopisa
+II Chronicles=Druga knjiga Ljetopisa
+Ezra=Knjiga Ezrina
+Nehemiah=Knjiga Nehemijina
+Esther=Knjiga o Esteri
+Job=Knjiga o Jobu
+Psalms=Psalmi
+Proverbs=Mudre izreke
+Ecclesiastes=Knjiga propovjednika
+Song of Solomon=Pjesma nad pjesmama
+Isaiah=Knjiga proroka Izaije
+Jeremiah=Knjiga proroka Jeremije
+Lamentations=Tužaljke (plač Jeremijin)
+Ezekiel=Knjiga proroka Ezekiela
+Daniel=Knjiga proroka Daniela
+Hosea=Knjiga proroka Hošea
+Joel=Knjiga proroka Joela
+Amos=Knjiga proroka Amosa
+Obadiah=Knjiga proroka Obadije
+Jonah=Knjiga proroka Jone
+Micah=Knjiga proroka Miheja
+Nahum=Knjiga proroka Nahuma
+Habakkuk=Knjiga proroka Habakuka
+Zephaniah=Knjiga proroka Sefanije
+Haggai=Knjiga proroka Hagaja
+Zechariah=Knjiga proroka Zaharije
+Malachi=Knjiga proroka Malahije
+
+Matthew=Evanđelje po Mateju
+Mark=Evanđelje po Marku
+Luke=Evanđelje po Luki
+John=Evanđelje po Ivanu
+Acts=Djela apostolska
+Romans=Poslanica Rimljanima
+I Corinthians=Prva poslanica Korinćanima
+II Corinthians=Druga poslanica Korinćanima
+Galatians=Poslanica Galaćanima
+Ephesians=Poslanica Efežanima
+Philippians=Poslanica Filipljnima
+Colossians=Poslanica Kološanima
+I Thessalonians=Prva poslanica Solunjanima
+II Thessalonians=Druga poslanica Solunjanima
+I Timothy=Prva poslanica Timoteju
+II Timothy=Druga poslanica Timoteju
+Titus=Poslanica Titu
+Philemon=Poslanica Filemonu
+Hebrews=Poslanica Hebrejima
+James=Jakovljeva poslanica
+I Peter=Prva Petrova poslanica
+II Peter=Druga Petrova poslanica
+I John=Prva Ivanova poslanica
+II John=Druga Ivanova poslanica
+III John=Treća Ivanova poslanica
+Jude=Judina poslanica
+Revelation of John=Otkrivenje
+
+[Book Abbrevs]
+
+POSTANAK=Gen
+KNJIGA POSTANKA=Gen
+
+IZLAZAK=Exod
+KNJIGA IZLASKA=Exod
+
+LEVITSKI ZAKONIK=Lev
+LEVITSKIZAKONIK=Lev
+LEVITSKI=Lev
+ZAKONIK=Lev
+
+BROJEVI=Num
+KNJIGA BROJEVA=Num
+
+PONOVLJENI ZAKON=Deut
+PONOVLJENIZAKON=Deut
+PONOVLJENI=Deut
+ZAKON=Deut
+
+JOŠUA=Josh
+
+SUCI=Judg
+
+RUTA=Ruth
+KNJIGA O RUTI=Ruth
+
+SAMUEL 1=1Sam
+SAMUEL1=1Sam
+1SAMUELOVA=1Sam
+1 SAMUELOVA=1Sam
+1. SAMUELOVA=1Sam
+PRVA KNJIGA O SAMUELU=1Sam
+
+SAMUEL 2=2Sam
+SAMUEL2=2Sam
+2SAMUELOVA=2Sam
+2 SAMUELOVA=2Sam
+2. SAMUELOVA=2Sam
+DRUGA KNJIGA O SAMUELU=2Sam
+
+KRALJEVI1=1Kgs
+KRALJEVI 1=1Kgs
+1KRALJEVIMA=1Kgs
+1 KRALJEVIMA=1Kgs
+1. KRALJEVIMA=1Kgs
+PRVA KNJIGA O KRALJEVIMA=1Kgs
+
+KRALJEVI2=2Kgs
+KRALJEVI 2=2Kgs
+2KRALJEVIMA=2Kgs
+2 KRALJEVIMA=2Kgs
+2. KRALJEVIMA=2Kgs
+DRUGA KNJIGA O KRALJEVIMA=2Kgs
+
+LJETOPISI1=1Chr
+LJETOPISI 1=1Chr
+1LJETOPISA=1Chr
+1 LJETOPISA=1Chr
+1. LJETOPISA=1Chr
+PRVA KNJIGA LJETOPISA=1Chr
+
+LJETOPISI2=2Chr
+LJETOPISI 2=2Chr
+2LJETOPISA=2Chr
+2 LJETOPISA=2Chr
+2. LJETOPISA=2Chr
+DRUGA KNJIGA LJETOPISA=2Chr
+
+ESRA=Ezra
+KNJIGA EZRINA=Ezra
+
+NEHEMIJA=Neh
+KNJIGA NEHEMIJINA=Neh
+
+ESTERA=Esth
+KNJIGA O ESTERI=Esth
+
+JOB=Job
+KNJIGA O JOBU=Job
+
+PSALMI=Ps
+
+IZREKE=Prov
+MUDRE IZREKE=Prov
+
+PROPOVJEDNIK=Eccl
+KNJIGA PROPOVJEDNIKA=Eccl
+
+PJESMA NAD PJESMAMA=Song
+
+IZAIJA=Isa
+KNJIGA PROROKA IZAIJE=Isa
+
+JEREMIJA=Jer
+KNJIGA PROROKA JEREMIJE=Jer
+
+TUŽALJKE=Lam
+TUŽALJKE (PLAČ JEREMIJIN)=Lam
+
+EZEKIEL=Ezek
+KNJIGA PROROKA EZEKIELA=Ezek
+
+DANIEL=Dan
+KNJIGA PROROKA DANIELA=Dan
+
+HOŠEA=Hos
+KNJIGA PROROKA HOŠEA=Hos
+
+JOEL=Joel
+KNJIGA PROROKA JOELA=Joel
+
+AMOS=Amos
+KNJIGA PROROKA AMOSA=Amos
+
+OBADIJA=Obad
+KNJIGA PROROKA OBADIJE=Obad
+
+JONA=Jonah
+KNJIGA PROROKA JONE=Jonah
+
+MIHEJ=Mic
+KNJIGA PROROKA MIHEJA=Mic
+
+NAHUM=Nah
+KNJIGA PROROKA NAHUMA=Nah
+
+HABAKUK=Hab
+KNJIGA PROROKA HABAKUKA=Hab
+
+SEFANIJA=Zeph
+KNJIGA PROROKA SEFANIJE=Zeph
+
+HAGAJ=Hag
+KNJIGA PROROKA HAGAJA=Hag
+
+ZAHARIJA=Zech
+KNJIGA PROROKA ZAHARIJE=Zech
+
+MALAHIJA=Mal
+KNJIGA PROROKA MALAHIJE=Mal
+
+MATEJ=Matt
+EVANĐELJE PO MATEJU=Matt
+
+MARKO=Mark
+EVANĐELJE PO MARKU=Mark
+
+LUKA=Luke
+EVANĐELJE PO LUKI=Luke
+
+IVAN=John
+EVANĐELJE PO IVANU=John
+
+DJELA APOSTOLSKA=Acts
+DJELA=Acts
+
+RIMLJANIMA=Rom
+POSLANICA RIMLJANIMA=Rom
+
+1. KORINČANIMA=1Cor
+1 KORINČANIMA=1Cor
+1KORINČANIMA=1Cor
+1KOR=1Cor
+KORINČANIMA1=1Cor
+KORINČANIMA 1=1Cor
+PRVA POSLANICA KORINĆANIMA=1Cor
+
+2. KORINČANIMA=2Cor
+2 KORINČANIMA=2Cor
+2KORINČANIMA=2Cor
+2KOR=2Cor
+KORINČANIMA2=2Cor
+KORINČANIMA 2=2Cor
+DRUGA POSLANICA KORINĆANIMA=2Cor
+
+GALAČANIMA=Gal
+POSLANICA GALAĆANIMA=Gal
+
+EFEŽANIMA=Eph
+POSLANICA EFEŽANIMA=Eph
+
+FILIPLJANIMA=Phil
+POSLANICA FILIPLJNIMA=Phil
+
+KOLOŠANIMA=Col
+POSLANICA KOLOŠANIMA=Col
+
+1. SOLUNJANIMA=1Thess
+1 SOLUNJANIMA=1Thess
+1SOLUNJANIMA=1Thess
+1SOL=1Thess
+SOLUNJANIMA1=1Thess
+SOLUNJANIMA 1=1Thess
+PRVA POSLANICA SOLUNJANIMA=1Thess
+
+2. SOLUNJANIMA=2Thess
+2 SOLUNJANIMA=2Thess
+2SOLUNJANIMA=2Thess
+2SOL=2Thess
+SOLUNJANIMA2=2Thess
+SOLUNJANIMA 2=2Thess
+DRUGA POSLANICA SOLUNJANIMA=2Thess
+
+1. TIMOTEJU=1Tim
+1 TIMOTEJU=1Tim
+1TIMOTEJU=1Tim
+1TIM=1Tim
+TIMOTEJU1=1Tim
+TIMOTEJU 1=1Tim
+PRVA POSLANICA TIMOTEJU=1Tim
+
+2. TIMOTEJU=2Tim
+2 TIMOTEJU=2Tim
+2TIMOTEJU=2Tim
+2TIM=2Tim
+TIMOTEJU2=2Tim
+TIMOTEJU 2=2Tim
+DRUGA POSLANICA TIMOTEJU=2Tim
+
+TITU=Titus
+POSLANICA TITU=Titus
+
+FILEMONU=Phlm
+POSLANICA FILEMONU=Phlm
+
+HEBREJIMA=Heb
+POSLANICA HEBREJIMA=Heb
+
+JAKOVLJEVA=Jas
+JAKOVLJEVA POSLANICA=Jas
+
+1. PETROVA=1Pet
+1 PETROVA=1Pet
+1PETROVA=1Pet
+1PET=1Pet
+PETROVA1=1Pet
+PETROVA 1=1Pet
+PRVA PETROVA POSLANICA=1Pet
+
+2. PETROVA=2Pet
+2 PETROVA=2Pet
+2PETROVA=2Pet
+2PET=2Pet
+PETROVA2=2Pet
+PETROVA 2=2Pet
+DRUGA PETROVA POSLANICA=2Pet
+
+1. IVANOVA=1John
+1 IVANOVA=1John
+1IVANOVA=1John
+1IVAN=1John
+IVANOVA1=1John
+IVANOVA 1=1John
+PRVA IVANOVA POSLANICA=1John
+
+2. IVANOVA=2John
+2 IVANOVA=2John
+2IVANOVA=2John
+2IVAN=2John
+IVANOVA2=2John
+IVANOVA 2=2John
+DRUGA IVANOVA POSLANICA=2John
+
+3. IVANOVA=3John
+3 IVANOVA=3John
+3IVANOVA=3John
+3IVAN=3John
+IVANOVA3=3John
+IVANOVA 3=3John
+TREĆA IVANOVA POSLANICA=3John
+
+JUDINA=Jude
+JUDINA POSLANICA=Jude
+
+OTKRIVENJE=Rev
+OTKR=Rev
diff --git a/locales.d/zh_CN-utf8.conf b/locales.d/zh_CN-utf8.conf
new file mode 100644
index 0000000..7ab8d86
--- /dev/null
+++ b/locales.d/zh_CN-utf8.conf
@@ -0,0 +1,141 @@
+[Meta]
+Name=zh_CN
+Description=中文 (中国等)
+Encoding=UTF-8
+
+[Text]
+Genesis=创世记
+Exodus=出埃及记
+Leviticus=利未记
+Numbers=民数记
+Deuteronomy=申命记
+Joshua=约书亚记
+Judges=士师记
+Ruth=路得记
+I Samuel=撒母耳记上
+II Samuel=撒母耳记下
+I Kings=列王记上
+II Kings=列王记下
+I Chronicles=历代志上
+II Chronicles=历代志下
+Ezra=以斯拉记
+Nehemiah=尼希米记
+Esther=以斯帖记
+Job=约伯记
+Psalms=诗篇
+Proverbs=箴言
+Ecclesiastes=传道书
+Song of Solomon=雅歌
+Isaiah=以賽亚书
+Jeremiah=耶利米书
+Lamentations=耶利米哀歌
+Ezekiel=以西結书
+Daniel=但以理书
+Hosea=何西阿书
+Joel=约珥书
+Amos=阿摩司书
+Obadiah=俄巴底亚书
+Jonah=约拿书
+Micah=弥迦书
+Nahum=那鴻书
+Habakkuk=哈巴谷书
+Zephaniah=西番雅书
+Haggai=哈該书
+Zechariah=撒迦利亚书
+Malachi=玛拉基书
+Matthew=马太福音
+Mark=马可福音
+Luke=路加福音
+John=约翰福音
+Acts=使徒行传
+Romans=罗马书
+I Corinthians=哥林多前书
+II Corinthians=哥林多后书
+Galatians=加拉太书
+Ephesians=以弗所书
+Philippians=腓立比书
+Colossians=歌罗西书
+I Thessalonians=帖撒罗尼迦前书
+II Thessalonians=帖撒罗尼迦后书
+I Timothy=提摩太前书
+II Timothy=提摩太后书
+Titus=提多书
+Philemon=腓利门书
+Hebrews=希伯來书
+James=雅各书
+I Peter=彼得前书
+II Peter=彼得后书
+I John=约翰一书
+II John=约翰二书
+III John=约翰三书
+Jude=犹大书
+Revelation of John=启示录
+
+[Book Abbrevs]
+
+创世记=Gen
+出埃及记=Exod
+利未记=Lev
+民数记=Num
+申命记=Deut
+约书亚记=Josh
+士师记=Judg
+路得记=Ruth
+撒母耳记上=1Sam
+撒母耳记下=2Sam
+列王记上=1Kgs
+列王记下=2Kgs
+历代志上=1Chr
+历代志下=2Chr
+以斯拉记=Ezra
+尼希米记=Neh
+以斯帖记=Esth
+约伯记=Job
+诗篇=Ps
+箴言=Prov
+传道书=Eccl
+雅歌=Song
+以賽亚书=Isa
+耶利米书=Jer
+耶利米哀歌=Lam
+以西結书=Ezek
+但以理书=Dan
+何西阿书=Hos
+约珥书=Joel
+阿摩司书=Amos
+俄巴底亚书=Obad
+约拿书=Jonah
+弥迦书=Mic
+那鴻书=Nah
+哈巴谷书=Hab
+西番雅书=Zeph
+哈該书=Hag
+撒迦利亚书=Zech
+玛拉基书=Mal
+马太福音=Matt
+马可福音=Mark
+路加福音=Luke
+约翰福音=John
+使徒行传=Acts
+罗马书=Rom
+哥林多前书=1Cor
+哥林多后书=2Cor
+加拉太书=Gal
+以弗所书=Eph
+腓立比书=Phil
+歌罗西书=Col
+帖撒罗尼迦前书=1Thess
+帖撒罗尼迦后书=2Thess
+提摩太前书=1Tim
+提摩太后书=2Tim
+提多书=Titus
+腓利门书=Phlm
+希伯來书=Heb
+雅各书=Jas
+彼得前书=1Pet
+彼得后书=2Pet
+约翰一书=1John
+约翰二书=2John
+约翰三书=3John
+犹大书=Jude
+启示录=Rev
diff --git a/locales.d/zh_Hans-utf8.conf b/locales.d/zh_Hans-utf8.conf
new file mode 100644
index 0000000..a4c2a12
--- /dev/null
+++ b/locales.d/zh_Hans-utf8.conf
@@ -0,0 +1,141 @@
+[Meta]
+Name=zh_Hans
+Description=中文 (简体)
+Encoding=UTF-8
+
+[Text]
+Genesis=创世记
+Exodus=出埃及记
+Leviticus=利未记
+Numbers=民数记
+Deuteronomy=申命记
+Joshua=约书亚记
+Judges=士师记
+Ruth=路得记
+I Samuel=撒母耳记上
+II Samuel=撒母耳记下
+I Kings=列王记上
+II Kings=列王记下
+I Chronicles=历代志上
+II Chronicles=历代志下
+Ezra=以斯拉记
+Nehemiah=尼希米记
+Esther=以斯帖记
+Job=约伯记
+Psalms=诗篇
+Proverbs=箴言
+Ecclesiastes=传道书
+Song of Solomon=雅歌
+Isaiah=以賽亚书
+Jeremiah=耶利米书
+Lamentations=耶利米哀歌
+Ezekiel=以西結书
+Daniel=但以理书
+Hosea=何西阿书
+Joel=约珥书
+Amos=阿摩司书
+Obadiah=俄巴底亚书
+Jonah=约拿书
+Micah=弥迦书
+Nahum=那鴻书
+Habakkuk=哈巴谷书
+Zephaniah=西番雅书
+Haggai=哈該书
+Zechariah=撒迦利亚书
+Malachi=玛拉基书
+Matthew=马太福音
+Mark=马可福音
+Luke=路加福音
+John=约翰福音
+Acts=使徒行传
+Romans=罗马书
+I Corinthians=哥林多前书
+II Corinthians=哥林多后书
+Galatians=加拉太书
+Ephesians=以弗所书
+Philippians=腓立比书
+Colossians=歌罗西书
+I Thessalonians=帖撒罗尼迦前书
+II Thessalonians=帖撒罗尼迦后书
+I Timothy=提摩太前书
+II Timothy=提摩太后书
+Titus=提多书
+Philemon=腓利门书
+Hebrews=希伯來书
+James=雅各书
+I Peter=彼得前书
+II Peter=彼得后书
+I John=约翰一书
+II John=约翰二书
+III John=约翰三书
+Jude=犹大书
+Revelation of John=启示录
+
+[Book Abbrevs]
+
+创世记=Gen
+出埃及记=Exod
+利未记=Lev
+民数记=Num
+申命记=Deut
+约书亚记=Josh
+士师记=Judg
+路得记=Ruth
+撒母耳记上=1Sam
+撒母耳记下=2Sam
+列王记上=1Kgs
+列王记下=2Kgs
+历代志上=1Chr
+历代志下=2Chr
+以斯拉记=Ezra
+尼希米记=Neh
+以斯帖记=Esth
+约伯记=Job
+诗篇=Ps
+箴言=Prov
+传道书=Eccl
+雅歌=Song
+以賽亚书=Isa
+耶利米书=Jer
+耶利米哀歌=Lam
+以西結书=Ezek
+但以理书=Dan
+何西阿书=Hos
+约珥书=Joel
+阿摩司书=Amos
+俄巴底亚书=Obad
+约拿书=Jonah
+弥迦书=Mic
+那鴻书=Nah
+哈巴谷书=Hab
+西番雅书=Zeph
+哈該书=Hag
+撒迦利亚书=Zech
+玛拉基书=Mal
+马太福音=Matt
+马可福音=Mark
+路加福音=Luke
+约翰福音=John
+使徒行传=Acts
+罗马书=Rom
+哥林多前书=1Cor
+哥林多后书=2Cor
+加拉太书=Gal
+以弗所书=Eph
+腓立比书=Phil
+歌罗西书=Col
+帖撒罗尼迦前书=1Thess
+帖撒罗尼迦后书=2Thess
+提摩太前书=1Tim
+提摩太后书=2Tim
+提多书=Titus
+腓利门书=Phlm
+希伯來书=Heb
+雅各书=Jas
+彼得前书=1Pet
+彼得后书=2Pet
+约翰一书=1John
+约翰二书=2John
+约翰三书=3John
+犹大书=Jude
+启示录=Rev
diff --git a/locales.d/zh_Hant-utf8.conf b/locales.d/zh_Hant-utf8.conf
new file mode 100644
index 0000000..2a961d7
--- /dev/null
+++ b/locales.d/zh_Hant-utf8.conf
@@ -0,0 +1,141 @@
+[Meta]
+Name=zh_Hant
+Description=中文 (繁體)
+Encoding=UTF-8
+
+[Text]
+Genesis=創世紀
+Exodus=出埃及記
+Leviticus=利未記
+Numbers=民數記
+Deuteronomy=申命記
+Joshua=約書亞記
+Judges=士師記
+Ruth=路得記
+I Samuel=撒母耳記上
+II Samuel=撒母耳記下
+I Kings=列王紀上
+II Kings=列王紀下
+I Chronicles=歷代志上
+II Chronicles=歷代志下
+Ezra=以斯拉記
+Nehemiah=尼希米記
+Esther=以斯帖記
+Job=約伯記
+Psalms=詩篇
+Proverbs=箴言
+Ecclesiastes=傳道書
+Song of Solomon=雅歌
+Isaiah=以賽亞書
+Jeremiah=耶利米書
+Lamentations=耶利米哀歌
+Ezekiel=以西結書
+Daniel=但以理書
+Hosea=何西阿書
+Joel=約珥書
+Amos=阿摩司書
+Obadiah=俄巴底亞書
+Jonah=約拿書
+Micah=彌迦書
+Nahum=那鴻書
+Habakkuk=哈巴谷書
+Zephaniah=西番雅書
+Haggai=哈該書
+Zechariah=撒迦利亞書
+Malachi=瑪拉基書
+Matthew=馬太福音
+Mark=馬可福音
+Luke=路加福音
+John=約翰福音
+Acts=使徒行傳
+Romans=羅馬書
+I Corinthians=哥林多前書
+II Corinthians=哥林多後書
+Galatians=加拉太書
+Ephesians=以弗所書
+Philippians=腓立比書
+Colossians=歌羅西書
+I Thessalonians=帖撒羅尼迦前書
+II Thessalonians=帖撒羅尼迦後書
+I Timothy=提摩太前書
+II Timothy=提摩太後書
+Titus=提多書
+Philemon=腓利門書
+Hebrews=希伯來書
+James=雅各書
+I Peter=彼得前書
+II Peter=彼得後書
+I John=約翰壹書
+II John=約翰貳書
+III John=約翰參書
+Jude=猶大書
+Revelation of John=啟示錄
+
+[Book Abbrevs]
+
+創世紀=Gen
+出埃及記=Exod
+利未記=Lev
+民數記=Num
+申命記=Deut
+約書亞記=Josh
+士師記=Judg
+路得記=Ruth
+撒母耳記上=1Sam
+撒母耳記下=2Sam
+列王紀上=1Kgs
+列王紀下=2Kgs
+歷代志上=1Chr
+歷代志下=2Chr
+以斯拉記=Ezra
+尼希米記=Neh
+以斯帖記=Esth
+約伯記=Job
+詩篇=Ps
+箴言=Prov
+傳道書=Eccl
+雅歌=Song
+以賽亞書=Isa
+耶利米書=Jer
+耶利米哀歌=Lam
+以西結書=Ezek
+但以理書=Dan
+何西阿書=Hos
+約珥書=Joel
+阿摩司書=Amos
+俄巴底亞書=Obad
+約拿書=Jonah
+彌迦書=Mic
+那鴻書=Nah
+哈巴谷書=Hab
+西番雅書=Zeph
+哈該書=Hag
+撒迦利亞書=Zech
+瑪拉基書=Mal
+馬太福音=Matt
+馬可福音=Mark
+路加福音=Luke
+約翰福音=John
+使徒行傳=Acts
+羅馬書=Rom
+哥林多前書=1Cor
+哥林多後書=2Cor
+加拉太書=Gal
+以弗所書=Eph
+腓立比書=Phil
+歌羅西書=Col
+帖撒羅尼迦前書=1Thess
+帖撒羅尼迦後書=2Thess
+提摩太前書=1Tim
+提摩太後書=2Tim
+提多書=Titus
+腓利門書=Phlm
+希伯來書=Heb
+雅各書=Jas
+彼得前書=1Pet
+彼得後書=2Pet
+約翰壹書=1John
+約翰貳書=2John
+約翰參書=3John
+猶大書=Jude
+啟示錄=Rev