summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorWill Estes <westes575@gmail.com>2017-05-06 15:10:08 -0400
committerWill Estes <westes575@gmail.com>2017-05-06 16:34:36 -0400
commitab49343b08c933e32de8de78132649f9560a3727 (patch)
tree24ec67287f3745be8cd2a19a869c2ea1ef5205c3 /po/vi.po
parent0cfad78b327e105e00560d1078a43c11a385b7b1 (diff)
gettext: pulled latest translations; recompiled against current sources
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po434
1 files changed, 239 insertions, 195 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index c8d882c..bfd8dad 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,55 +10,55 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flex-2.5.38\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-02-11 16:15-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-06 10:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-14 08:17+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-#: buf.c:78
+#: src/buf.c:79
msgid "Allocation of buffer to print string failed"
msgstr "Việc phân bổ bộ đệm cho lệnh in chuỗi gặp lỗi"
-#: buf.c:100
+#: src/buf.c:107
msgid "Allocation of buffer for line directive failed"
msgstr "Việc phân bổ bộ đệm cho chỉ thị dòng gặp lỗi"
-#: buf.c:177
+#: src/buf.c:177
msgid "Allocation of buffer for m4 def failed"
msgstr "Việc phân bổ bộ đệm cho “m4 def” gặp lỗi"
-#: buf.c:197
+#: src/buf.c:198
msgid "Allocation of buffer for m4 undef failed"
msgstr "Việc phân bổ bộ đệm cho “m4 undef” gặp lỗi"
-#: dfa.c:61
+#: src/dfa.c:59
#, c-format
msgid "State #%d is non-accepting -\n"
msgstr "Trạng thái #%d là không chấp nhận -\n"
-#: dfa.c:124
+#: src/dfa.c:119
msgid "dangerous trailing context"
msgstr "ngữ cảnh theo sau là nguy hiểm"
-#: dfa.c:166
+#: src/dfa.c:159
#, c-format
msgid " associated rule line numbers:"
msgstr " số thứ tự dòng quy tắc tương ứng:"
-#: dfa.c:202
+#: src/dfa.c:193
#, c-format
msgid " out-transitions: "
msgstr " việc chuyển tiếp xuất: "
-#: dfa.c:210
+#: src/dfa.c:201
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -67,11 +67,11 @@ msgstr ""
"\n"
" chuyển tiếp kẹt: gặp kết thúc tập tin "
-#: dfa.c:341
+#: src/dfa.c:331
msgid "consistency check failed in epsclosure()"
msgstr "việc kiểm tra sự thống nhất bị lỗi trong epsclosure()"
-#: dfa.c:429
+#: src/dfa.c:419
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -83,24 +83,24 @@ msgstr ""
"Đổ DFA:\n"
"\n"
-#: dfa.c:604
+#: src/dfa.c:587
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "không thể tạo trạng thái kết-thúc-bộ-đệm duy nhất"
-#: dfa.c:625
+#: src/dfa.c:608
#, c-format
msgid "state # %d:\n"
msgstr "trạng thái# %d:\n"
-#: dfa.c:785
+#: src/dfa.c:768
msgid "Could not write yynxt_tbl[][]"
msgstr "Không thể ghi \"yynxt_tbl[][]\""
-#: dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:1028
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "phát hiện ký tự chuyển tiếp sai trong sympartition()"
-#: gen.c:478
+#: src/gen.c:480
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -112,29 +112,29 @@ msgstr ""
"Lớp tương đương:\n"
"\n"
-#: gen.c:662 gen.c:691 gen.c:1215
+#: src/gen.c:669 src/gen.c:698 src/gen.c:1218
#, c-format
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "trạng thái # %d chấp nhận: [%d]\n"
-#: gen.c:1110
+#: src/gen.c:1115
#, c-format
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "trạng thái # %d chấp nhận: "
-#: gen.c:1157
+#: src/gen.c:1162
msgid "Could not write yyacclist_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yyacclist_tbl\""
-#: gen.c:1233
+#: src/gen.c:1236
msgid "Could not write yyacc_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yyacc_tbl\""
-#: gen.c:1248 gen.c:1633 gen.c:1656
+#: src/gen.c:1251 src/gen.c:1623 src/gen.c:1646
msgid "Could not write ecstbl"
msgstr "Không thể ghi \"ecstbl\""
-#: gen.c:1271
+#: src/gen.c:1271
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -144,392 +144,409 @@ msgstr ""
"\n"
"Lớp tương-đương-meta:\n"
-#: gen.c:1293
+#: src/gen.c:1293
msgid "Could not write yymeta_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yymeta_tbl\""
-#: gen.c:1354
+#: src/gen.c:1352
msgid "Could not write yybase_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yybase_tbl\""
-#: gen.c:1388
+#: src/gen.c:1384
msgid "Could not write yydef_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yydef_tbl\""
-#: gen.c:1428
+#: src/gen.c:1422
msgid "Could not write yynxt_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yynxt_tbl\""
-#: gen.c:1464
+#: src/gen.c:1456
msgid "Could not write yychk_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yychk_tbl\""
-#: gen.c:1618 gen.c:1647
+#: src/gen.c:1608 src/gen.c:1637
msgid "Could not write ftbl"
msgstr "Không thể ghi \"ftbl\""
-#: gen.c:1624
+#: src/gen.c:1614
msgid "Could not write ssltbl"
msgstr "Không thể ghi \"ssltbl\""
-#: gen.c:1675
+#: src/gen.c:1665
msgid "Could not write eoltbl"
msgstr "Không thể ghi \"eoltbl\""
-#: gen.c:1735
+#: src/gen.c:1722
msgid "Could not write yynultrans_tbl"
msgstr "Không thể ghi \"yynultrans_tbl\""
-#: main.c:191
+#: src/main.c:178
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "quy tắc không thể được khớp"
-#: main.c:196
+#: src/main.c:183
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "đưa ra tùy chọn \"-s\" còn quy tắc mặc định có thể được khớp"
-#: main.c:236
+#: src/main.c:221
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "Không thể dùng ký tự \"-+\" với tùy chọn \"-l\""
-#: main.c:239
+#: src/main.c:224
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "Không thể dùng cờ \"-f\" hoặc \"-F\" với tùy chọn \"-l\""
-#: main.c:243
+#: src/main.c:228
msgid "Can't use --reentrant or --bison-bridge with -l option"
-msgstr "Không thể dùng đối số \"--reentrant\" (điều vào lại) hoặc \"--bison-bridge\" (chiếc cầu bison) với tùy chọn \"-l\""
+msgstr ""
+"Không thể dùng đối số \"--reentrant\" (điều vào lại) hoặc \"--bison-bridge"
+"\" (chiếc cầu bison) với tùy chọn \"-l\""
-#: main.c:275
+#: src/main.c:260
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "Hai tùy chọn \"-Cf/-CF\" và \"-Cm\" với nhau thì không có ý nghĩa"
-#: main.c:278
+#: src/main.c:263
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "Hai tùy chọn \"-Cf/-CF\" và \"-I\" không tương thích với nhau"
-#: main.c:282
+#: src/main.c:267
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
-msgstr "Tùy chọn \"-Cf/-CF\" không tương thích với chế độ \"lex-compatibility\" (tương thích với lex)"
+msgstr ""
+"Tùy chọn \"-Cf/-CF\" không tương thích với chế độ \"lex-compatibility"
+"\" (tương thích với lex)"
-#: main.c:287
+#: src/main.c:272
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "Hai tùy chọn \"-Cf\" and \"-CF\" loại từ lẫn nhau"
-#: main.c:291
+#: src/main.c:276
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "Không thể dùng ký tự \"-+\" với tùy chọn \"-CF\""
-#: main.c:294
+#: src/main.c:279
#, c-format
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "\"%array\" (mảng) không tương thích với tùy chọn \"-+\""
-#: main.c:299
+#: src/main.c:284
msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
msgstr "Hai tùy chọn \"- +\" và \"--reentrant\" xung đột với nhau."
-#: main.c:302
+#: src/main.c:287
msgid "bison bridge not supported for the C++ scanner."
msgstr "bison bridge (chiếc cầu bison) không được hỗ trợ với bộ quét C++."
-#: main.c:357 main.c:403
+#: src/main.c:336 src/main.c:419
#, c-format
msgid "could not create %s"
msgstr "không thể tạo %s"
-#: main.c:416
+#: src/main.c:431
msgid "could not write tables header"
msgstr "không thể ghi phần đầu bảng"
-#: main.c:420
+#: src/main.c:435
#, c-format
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "không thể mở tập tin khung sườn %s"
-#: main.c:456
+#: src/main.c:450
+msgid "Prefix cannot include '[' or ']'"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:474
msgid "allocation of macro definition failed"
msgstr "việc phân bổ cho định nghĩa macro gặp lỗi"
-#: main.c:504
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "gặp lỗi nhập vào khi đọc tập tin khung sườn %s"
-#: main.c:508
+#: src/main.c:525
#, c-format
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin khung sườn %s"
-#: main.c:693
+#: src/main.c:709
#, c-format
msgid "error creating header file %s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo tập tin phần đầu %s"
-#: main.c:701
+#: src/main.c:717
#, c-format
msgid "error writing output file %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin xuất %s"
-#: main.c:705
+#: src/main.c:721
#, c-format
msgid "error closing output file %s"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin xuất %s"
-#: main.c:709
+#: src/main.c:725
#, c-format
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "gặp lỗi khi xoá bỏ tập tin xuất %s"
-#: main.c:716
+#: src/main.c:732
#, c-format
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Không sao lưu.\n"
-#: main.c:720
+#: src/main.c:736
#, c-format
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d đang sao lưu các trạng thái (kiểu không chấp nhận).\n"
-#: main.c:724
+#: src/main.c:740
#, c-format
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Bảng đã nén lúc nào cũng sao lưu.\n"
-#: main.c:727
+#: src/main.c:743
#, c-format
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "găp lỗi khi ghi tập tin sao lưu %s"
-#: main.c:731
+#: src/main.c:747
#, c-format
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin sao lưu %s"
-#: main.c:736
+#: src/main.c:752
#, c-format
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "%s phiên bản %s thống kê sử dụng:\n"
-#: main.c:739
+#: src/main.c:755
#, c-format
msgid " scanner options: -"
msgstr " tùy chọn bộ quét: —"
-#: main.c:818
+#: src/main.c:834
#, c-format
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d trạng thái NFA\n"
-#: main.c:820
+#: src/main.c:836
#, c-format
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d trạng thái DFA (%d từ)\n"
-#: main.c:822
+#: src/main.c:838
#, c-format
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d quy tắc\n"
-#: main.c:827
+#: src/main.c:843
#, c-format
msgid " No backing up\n"
msgstr " Không sao lưu\n"
-#: main.c:831
+#: src/main.c:847
#, c-format
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d đang sao lưu các trạng thái (kiểu không chấp nhận)\n"
-#: main.c:836
+#: src/main.c:852
#, c-format
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Bảng đã nén lúc nào cũng sao lưu\n"
-#: main.c:840
+#: src/main.c:856
#, c-format
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Dùng mẫu kiểu đầu dòng\n"
-#: main.c:842
+#: src/main.c:858
#, c-format
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d điều kiện bắt đầu\n"
-#: main.c:846
+#: src/main.c:862
#, c-format
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d trạng thái épxilông (ε), %d trạng thái épxilông đôi\n"
-#: main.c:850
+#: src/main.c:866
#, c-format
msgid " no character classes\n"
msgstr " không có lớp ký tự\n"
-#: main.c:854
+#: src/main.c:870
#, c-format
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
msgstr " %d/%d lớp ký tự cần %d/%d từ bộ nhớ, %d được dùng lại\n"
-#: main.c:859
+#: src/main.c:875
#, c-format
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d cặp trạng_thái/trạng_thái_kế đã được tạo\n"
-#: main.c:862
+#: src/main.c:878
#, c-format
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d việc chuyển tiếp duy nhất/trùng\n"
-#: main.c:867
+#: src/main.c:883
#, c-format
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d mục tin bảng\n"
-#: main.c:875
+#: src/main.c:891
#, c-format
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d mục tin base-def (định nghĩa cơ bản) đã được tạo\n"
-#: main.c:879
+#: src/main.c:895
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (tối đa %d) mục tin nxt-chk (kiểm tra kế tiếp) đã được tạo\n"
-#: main.c:883
+#: src/main.c:899
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
-msgstr " %d/%d (tối đa %d) mục tin biểu mẫu nxt-chk (kiểm tra kế tiếp) đã được tạo\n"
+msgstr ""
+" %d/%d (tối đa %d) mục tin biểu mẫu nxt-chk (kiểm tra kế tiếp) đã được tạo\n"
-#: main.c:887
+#: src/main.c:903
#, c-format
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d mục tin bảng trống\n"
-#: main.c:889
+#: src/main.c:905
#, c-format
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d proto (khai báo nguyên mẫu) đã được tạo\n"
-#: main.c:892
+#: src/main.c:908
#, c-format
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d mẫu đã được tạo, %d lần dùng\n"
-#: main.c:900
+#: src/main.c:916
#, c-format
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d lớp kiểu tương đương đã được tạo\n"
-#: main.c:908
+#: src/main.c:924
#, c-format
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d lớp tương-đương-meta đã được tạo\n"
-#: main.c:914
+#: src/main.c:930
#, c-format
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
msgstr " %d (%d được lưu) lần va chạm mã băm, %d DFA bằng nhau\n"
-#: main.c:916
+#: src/main.c:932
#, c-format
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " cần %d tập hợp tái cấp phát\n"
-#: main.c:918
+#: src/main.c:934
#, c-format
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " cần tổng %d mục tin bảng\n"
-#: main.c:995
+#: src/main.c:1008
#, c-format
msgid "Internal error. flexopts are malformed.\n"
msgstr "Gặp lỗi nội bộ vì những flexopts sai dạng.\n"
-#: main.c:1005
+#: src/main.c:1018
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Hãy thử lệnh \"%s --help\" (trợ giúp) để xem thêm thông tin.\n"
-#: main.c:1062
+#: src/main.c:1075
#, c-format
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "không hiểu tùy chọn \"-C\" là \"%c\""
-#: main.c:1191
+#: src/main.c:1204
#, c-format
msgid "%s %s\n"
msgstr "%s %s\n"
-#: main.c:1466
+#: src/main.c:1476
msgid "fatal parse error"
msgstr "gặp lỗi phân tích nghiêm trọng"
-#: main.c:1498
+#: src/main.c:1508
#, c-format
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "không thể tạo tập tin thông tin sao lưu %s"
-#: main.c:1519
+#: src/main.c:1529
#, c-format
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
-msgstr "Tùy chọn kiểu tương thích lex AT&T \"-l\" làm giảm hiệu suất rất nhiều\n"
+msgstr ""
+"Tùy chọn kiểu tương thích lex AT&T \"-l\" làm giảm hiệu suất rất nhiều\n"
-#: main.c:1522
+#: src/main.c:1532
#, c-format
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
msgstr " thì có lẽ thật gây ra trường hợp giảm hiệu suất khác\n"
-#: main.c:1528
+#: src/main.c:1538
#, c-format
-msgid "%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match newline characters\n"
-msgstr "%%tùy chọn \"yylineno\" giảm hiệu suất CHỈ với quy tắc khớp với ký tự dòng mới\n"
+msgid ""
+"%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match "
+"newline characters\n"
+msgstr ""
+"%%tùy chọn \"yylineno\" giảm hiệu suất CHỈ với quy tắc khớp với ký tự dòng "
+"mới\n"
-#: main.c:1535
+#: src/main.c:1545
#, c-format
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "Tùy chọn \"-I\" (tương tác) giảm hiệu suất một ít\n"
-#: main.c:1540
+#: src/main.c:1550
#, c-format
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "yymore() giảm hiệu suất một ít\n"
-#: main.c:1546
+#: src/main.c:1556
#, c-format
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "REJECT (đẩy ra) làm suy giảm hiệu suất nghiêm trọng\n"
-#: main.c:1551
+#: src/main.c:1561
#, c-format
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
msgstr "Quy tắc ngữ cảnh theo sau biến rất giảm hiệu suất\n"
-#: main.c:1563
+#: src/main.c:1573
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "Không cho phép dùng REJECT (đẩy ra) với tùy chọn \"-f\" hay \"-F\""
-#: main.c:1566
+#: src/main.c:1576
#, c-format
msgid "%option yylineno cannot be used with REJECT"
-msgstr "Không cho phép dùng %option (tùy chọn) \"yylineno\" với REJECT (đẩy ra)"
+msgstr ""
+"Không cho phép dùng %option (tùy chọn) \"yylineno\" với REJECT (đẩy ra)"
-#: main.c:1569
+#: src/main.c:1579
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
-msgstr "không cho phép dùng quy tắc ngữ cảnh theo sau biến với tùy chọn \"-f\" hay \"-F\""
+msgstr ""
+"không cho phép dùng quy tắc ngữ cảnh theo sau biến với tùy chọn \"-f\" hay "
+"\"-F\""
-#: main.c:1692
+#: src/main.c:1704
#, c-format
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "%option (tùy chọn) \"yyclass\" chỉ có ý nghĩa với bộ quét C++"
-#: main.c:1799
+#: src/main.c:1791
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [FILE]...\n"
msgstr "Cách dùng: %s [TÙY_CHỌN] [TẬP_TIN]...\n"
-#: main.c:1802
-#, c-format
+#: src/main.c:1794
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Generates programs that perform pattern-matching on text.\n"
"\n"
@@ -552,13 +569,16 @@ msgid ""
" -T, --trace %s should run in trace mode\n"
" -w, --nowarn do not generate warnings\n"
" -v, --verbose write summary of scanner statistics to stdout\n"
+" --hex use hexadecimal numbers instead of octal in debug "
+"outputs\n"
"\n"
"Files:\n"
" -o, --outfile=FILE specify output filename\n"
" -S, --skel=FILE specify skeleton file\n"
" -t, --stdout write scanner on stdout instead of %s\n"
" --yyclass=NAME name of C++ class\n"
-" --header-file=FILE create a C header file in addition to the scanner\n"
+" --header-file=FILE create a C header file in addition to the "
+"scanner\n"
" --tables-file[=FILE] write tables to FILE\n"
"\n"
"Scanner behavior:\n"
@@ -580,8 +600,6 @@ msgid ""
" --bison-bridge scanner for bison pure parser.\n"
" --bison-locations include yylloc support.\n"
" --stdinit initialize yyin/yyout to stdin/stdout\n"
-" --noansi-definitions old-style function definitions\n"
-" --noansi-prototypes empty parameter list in prototypes\n"
" --nounistd do not include <unistd.h>\n"
" --noFUNCTION do not generate a particular FUNCTION\n"
"\n"
@@ -595,29 +613,35 @@ msgstr ""
"Tạo ra chương trình để thực hiện tiến trình khớp mẫu trên văn bản thường.\n"
"\n"
"Cách nén bảng:\n"
-" -Ca, --align thoả hiệp giữa bảng lớn hơn và độ _canh lề_ bộ nhớ khá hơn\n"
+" -Ca, --align thoả hiệp giữa bảng lớn hơn và độ _canh lề_ bộ nhớ khá "
+"hơn\n"
" -Ce, --ecs cấu tạo lớp kiểu tương đương\n"
" -Cf không nén bảng; dùng sự tiêu biểu \"-f\"\n"
" -CF không nén bảng; dùng sự cách tiêu biểu \"-F\"\n"
" -Cm, --meta-ecs cấu tạo lớp kiểu meta tương đương\n"
-" -Cr, --read dùng chức năng read() thay thế thiết bị nhập/xuất chuẩn để nhập bộ quét\n"
+" -Cr, --read dùng chức năng read() thay thế thiết bị nhập/xuất chuẩn "
+"để nhập bộ quét\n"
" -f, --full tạo ra bộ quét nhanh và lớn; bằng -Cfr (_đầy đủ_)\n"
" -F, --fast dùng sự tiêu biểu bảng xen kẽ; bằng -CFr (_nhanh_)\n"
-" -Cem phương pháp nén mặc định; bằng \"--ecs\" \"--meta-ecs\")\n"
+" -Cem phương pháp nén mặc định; bằng \"--ecs\" \"--meta-ecs"
+"\")\n"
"\n"
"Gỡ lỗi:\n"
" -d, --debug bật chế độ _gỡ lỗi_ trong bộ quét\n"
" -b, --backup ghi thông tin _sao lưu_ vào %s\n"
" -p, --perf-report ghi _thông báo hiệu suất_ vào thiết bị lỗi chuẩn\n"
-" -s, --nodefault thu hồi quy tắc _mặc định_ để ECHO (vọng) đoạn chưa khớp\n"
+" -s, --nodefault thu hồi quy tắc _mặc định_ để ECHO (vọng) đoạn "
+"chưa khớp\n"
" -T, --trace %s nên chạy trong chế độ theo _dấu vết_\n"
" -w, --nowarn _không_ tạo ra lời _cảnh báo_\n"
-" -v, --verbose ghi tóm tắt các thống kê bộ quét vào thiết bị xuất chuẩn (_chi tiêt_)\n"
+" -v, --verbose ghi tóm tắt các thống kê bộ quét vào thiết bị xuất "
+"chuẩn (_chi tiêt_)\n"
"\n"
"Tập tin:\n"
" -o, --outfile=TẬP_TIN ghi rõ tên _tập tin xuất_\n"
" -S, --skel=TẬP_TIN ghi rõ tập tin _khung sườn_\n"
-" -t, --stdout ghi bộ quét ra _thiết bị xuất chuẩn_ thay thế ra %s\n"
+" -t, --stdout ghi bộ quét ra _thiết bị xuất chuẩn_ thay thế ra "
+"%s\n"
" --yyclass=TÊN tên của _lớp_ C++\n"
" --header-file=TẬP_TIN tạo _tập tin phần đầu_ C thêm vào bộ quét\n"
" --tables-file[=TẬP_TIN] ghi các bảng vào TẬP_TIN này\n"
@@ -634,15 +658,20 @@ msgstr ""
"\n"
"Mã đã tạo ra :\n"
" -+, --c++ tạo ra hang bộ quét kiểu C++\n"
-" -Dmacro[=định_nghĩa] _định nghĩa_ cho lệnh #define (mặc định là \"1\")\n"
+" -Dmacro[=định_nghĩa] _định nghĩa_ cho lệnh #define (mặc định là "
+"\"1\")\n"
" -L, --noline thu hồi các chỉ thị #line trong bộ quét\n"
" -P, --prefix=CHUỖI dùng CHUỖI này là _tiền tố_ thay thế \"yy\"\n"
" -R, --reentrant tạo ra một bộ quét C kiểu _vào lại_\n"
-" --bison-bridge bộ quét cho trình phân tách thuần tuý kiểu bison.\n"
+" --bison-bridge bộ quét cho trình phân tách thuần tuý kiểu "
+"bison.\n"
" --bison-locations gồm khả năng hỗ trợ yylloc (_địa điểm_).\n"
-" --stdinit khởi động yyin/yyout vào thiết bị nhập/xuất chuẩn\n"
-" --noansi-definitions _lời định nghĩa_ chức năng kiểu cũ (_không ANSI_)\n"
-" --noansi-prototypes danh sách tham số trống trong _khai báo nghi thức_ (_không ANSI_)\n"
+" --stdinit khởi động yyin/yyout vào thiết bị nhập/xuất "
+"chuẩn\n"
+" --noansi-definitions _lời định nghĩa_ chức năng kiểu cũ (_không "
+"ANSI_)\n"
+" --noansi-prototypes danh sách tham số trống trong _khai báo nghi "
+"thức_ (_không ANSI_)\n"
" --nounistd _không_ bao gồm <unistd.h>\n"
" --noCHỨC_NĂNG không tạo ra một CHỨC NĂNG cá biệt\n"
"\n"
@@ -653,51 +682,52 @@ msgstr ""
" -h, --help hiển thị _trợ giúp_ này\n"
" -V, --version thông báo phiên bản %s\n"
-#: misc.c:65
+#: src/misc.c:64
msgid "allocation of sko_stack failed"
msgstr "việc phân bổ cho sko_stack gặp lỗi"
-#: misc.c:102 misc.c:128
+#: src/misc.c:100
#, c-format
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "tên \"%s\" là dài nhố nhăng"
-#: misc.c:177
+#: src/misc.c:155
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "việc phân chia bộ nhớ bị lỗi trong allocate_array() (phân bổ mảng)"
-#: misc.c:230
+#: src/misc.c:205
#, c-format
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "phát hiện ký tự sai \"%s\" trong check_char() (kiểm tra ký tự)"
-#: misc.c:235
+#: src/misc.c:210
#, c-format
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "bộ quét cần thiết cờ \"-8\" để dùng ký tự %s"
-#: misc.c:268
-msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
-msgstr "bộ nhớ động đã thất bại trong copy_string() (sao chép chuỗi)"
+#: src/misc.c:229
+#, fuzzy
+msgid "memory allocation failure in xstrdup()"
+msgstr "việc phân chia bộ nhớ bị lỗi trong allocate_array() (phân bổ mảng)"
-#: misc.c:367
+#: src/misc.c:303
#, c-format
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: gặp lỗi nôi bộ nghiêm trọng, %s\n"
-#: misc.c:803
+#: src/misc.c:671
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "việc thử tăng kích cỡ mảng đã thất bại"
-#: misc.c:930
+#: src/misc.c:795
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "gặp dòng sai trong tập tin khung sườn"
-#: misc.c:979
+#: src/misc.c:845
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "việc phân bổ bộ nhớ bị lỗi trong yy_flex_xmalloc()"
-#: nfa.c:104
+#: src/nfa.c:100
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -708,226 +738,240 @@ msgstr ""
"\n"
"********** bắt đầu đổ NFA có trạng thái bắt đầu là %d\n"
-#: nfa.c:115
+#: src/nfa.c:111
#, c-format
msgid "state # %4d\t"
msgstr "trạng thái # %4d\t"
-#: nfa.c:130
+#: src/nfa.c:126
#, c-format
msgid "********** end of dump\n"
msgstr "********** đổ xong\n"
-#: nfa.c:174
+#: src/nfa.c:169
msgid "empty machine in dupmachine()"
msgstr "máy trống trong dupmachine() (nhân đôi máy)"
-#: nfa.c:240
+#: src/nfa.c:234
#, c-format
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Gặp quy tắc ngữ cảnh theo sau biến tại dòng %d\n"
-#: nfa.c:364
+#: src/nfa.c:357
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
-msgstr "kiểu trạng thái sai trong mark_beginning_as_normal() (đánh dấu đầu là thường)"
+msgstr ""
+"kiểu trạng thái sai trong mark_beginning_as_normal() (đánh dấu đầu là thường)"
-#: nfa.c:609
+#: src/nfa.c:595
#, c-format
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
msgstr "các quy tắc đầu vào là quá phức tạp (≥ %d trạng thái NFA)"
-#: nfa.c:688
+#: src/nfa.c:673
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "gặp quá nhiều chuyển tiếp trong mkxtion()"
-#: nfa.c:714
+#: src/nfa.c:699
#, c-format
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "quá nhiều quy tắc (> %d) !"
-#: parse.y:159
+#: src/parse.y:159
msgid "unknown error processing section 1"
msgstr "gặp lỗi không rõ khi xử lý phần 1"
-#: parse.y:184 parse.y:351
+#: src/parse.y:184 src/parse.y:353
msgid "bad start condition list"
msgstr "danh sách điều kiện bắt đầu là sai"
-#: parse.y:315
+#: src/parse.y:204
+msgid "Prefix must not contain [ or ]"
+msgstr ""
+
+#: src/parse.y:317
msgid "unrecognized rule"
msgstr "gặp quy tắc không được thừa nhận"
-#: parse.y:434 parse.y:447 parse.y:516
+#: src/parse.y:436 src/parse.y:449 src/parse.y:518
msgid "trailing context used twice"
msgstr "ngữ cảnh theo sau được dùng hai lần"
-#: parse.y:552 parse.y:562 parse.y:635 parse.y:645
+#: src/parse.y:554 src/parse.y:564 src/parse.y:637 src/parse.y:647
msgid "bad iteration values"
msgstr "gặp giá trị lặp lại sai"
-#: parse.y:580 parse.y:598 parse.y:663 parse.y:681
+#: src/parse.y:582 src/parse.y:600 src/parse.y:665 src/parse.y:683
msgid "iteration value must be positive"
msgstr "giá trị lặp lại phải là số dương"
-#: parse.y:804 parse.y:814
+#: src/parse.y:806 src/parse.y:816
#, c-format
msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
-msgstr "phạm vi ký tự [%c-%c] là chưa rõ ràng trong trường hợp quét bỏ qua chữ HOA/thường"
+msgstr ""
+"phạm vi ký tự [%c-%c] là chưa rõ ràng trong trường hợp quét bỏ qua chữ HOA/"
+"thường"
-#: parse.y:819
+#: src/parse.y:821
msgid "negative range in character class"
msgstr "gặp phạm vi âm trong lớp ký tự"
-#: parse.y:916
+#: src/parse.y:918
msgid "[:^lower:] is ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "[:^lower:] là chưa rõ ràng trong trường hợp quét bỏ qua chữ HOA/thường"
-#: parse.y:922
+#: src/parse.y:924
msgid "[:^upper:] ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "[:^upper:] là chưa rõ ràng trong trường hợp quét bỏ qua chữ HOA/thường"
-#: scan.l:75 scan.l:618 scan.l:676
+#: src/scan.l:82 src/scan.l:644 src/scan.l:702
msgid "Input line too long\n"
msgstr "dòng nhập quá dài\n"
-#: scan.l:161
+#: src/scan.l:183
#, c-format
msgid "malformed '%top' directive"
msgstr "chỉ thị kiểu \"%top\" (đầu) dạng sai"
-#: scan.l:183
+#: src/scan.l:205
#, no-c-format
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "gặp chỉ thị kiểu \"%\" không được nhận dạng"
-#: scan.l:192
+#: src/scan.l:214
msgid "Definition name too long\n"
msgstr "Tên định nghĩa quá dài\n"
-#: scan.l:284
+#: src/scan.l:309
msgid "Unmatched '{'"
msgstr "Chưa khớp \"{\""
-#: scan.l:300
+#: src/scan.l:325
#, c-format
msgid "Definition value for {%s} too long\n"
msgstr "Giá trị định nghĩa cho {%s} quá dài\n"
-#: scan.l:317
+#: src/scan.l:342
msgid "incomplete name definition"
msgstr "lời đinh nghĩa tên chưa hoàn tất"
-#: scan.l:443
+#: src/scan.l:467
msgid "Option line too long\n"
msgstr "dòng tùy chọn quá dài\n"
-#: scan.l:451
+#: src/scan.l:475
#, c-format
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "gặp tùy chọn %% không được nhận dạng: %s"
-#: scan.l:633 scan.l:800
+#: src/scan.l:659 src/scan.l:832
msgid "bad character class"
msgstr "lớp ký tự sai"
-#: scan.l:683
+#: src/scan.l:709
#, c-format
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "chưa định nghĩa định danh {%s}"
-#: scan.l:755
+#: src/scan.l:772
+msgid "unbalanced parenthesis"
+msgstr ""
+
+#: src/scan.l:787
#, c-format
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "<start condition> (điệu kiện bắt đầu) sai: %s"
-#: scan.l:768
+#: src/scan.l:800
msgid "missing quote"
msgstr "thiếu dấu trích dẫn"
-#: scan.l:834
+#: src/scan.l:866
#, c-format
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "biểu thức lớp ký tự sai: %s"
-#: scan.l:856
+#: src/scan.l:888
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "có ký tự sai ở trong hai dấu ngoặc móc {}"
-#: scan.l:862
+#: src/scan.l:894
msgid "missing }"
msgstr "thiếu }"
-#: scan.l:940
+#: src/scan.l:972
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "gặp kết thúc tập tin ở trong một hành động"
-#: scan.l:945
+#: src/scan.l:977
msgid "EOF encountered inside pattern"
msgstr "gặp kết thúc tập tin ở trong mẫu"
-#: scan.l:967
+#: src/scan.l:1010
#, c-format
msgid "bad character: %s"
msgstr "ký tự sai: %s"
-#: scan.l:996
+#: src/scan.l:1038
#, c-format
msgid "can't open %s"
msgstr "không thể mở %s"
-#: scanopt.c:291
+#: src/scanopt.c:259
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]...\n"
msgstr "Cách dùng: %s [TÙY_CHỌN]...\n"
-#: scanopt.c:564
+#: src/scanopt.c:524
#, c-format
msgid "option `%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "tùy chọn \"%s\" không cho phép đối số\n"
-#: scanopt.c:569
+#: src/scanopt.c:529
#, c-format
msgid "option `%s' requires an argument\n"
msgstr "tùy chọn \"%s\" cần một đối số\n"
-#: scanopt.c:573
+#: src/scanopt.c:533
#, c-format
msgid "option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "tùy chọn \"%s\" chưa rõ ràng\n"
-#: scanopt.c:577
+#: src/scanopt.c:537
#, c-format
msgid "Unrecognized option `%s'\n"
msgstr "Không nhận ra tùy chọn \"%s\"\n"
-#: scanopt.c:581
+#: src/scanopt.c:541
#, c-format
msgid "Unknown error=(%d)\n"
msgstr "Không rõ lỗi=(%d)\n"
-#: sym.c:100
+#: src/sym.c:92
msgid "symbol table memory allocation failed"
msgstr "gặp lỗi khi phân bổ bộ nhớ của bảng ký hiệu"
-#: sym.c:202
+#: src/sym.c:183
msgid "name defined twice"
msgstr "tên đã được định nghĩa hai lần"
-#: sym.c:253
+#: src/sym.c:231
#, c-format
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "điều kiện bắt đầu %s đã được khai báo hai lần"
-#: yylex.c:56
+#: src/yylex.c:57
msgid "premature EOF"
msgstr "gặp kết thúc tập tin quá sớm"
-#: yylex.c:198
+#: src/yylex.c:200
#, c-format
msgid "End Marker\n"
msgstr "Dấu kết thúc\n"
-#: yylex.c:204
+#: src/yylex.c:206
#, c-format
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "* Điều lạ * — thẻ bài: %d giá trị: %d\n"
+
+#~ msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
+#~ msgstr "bộ nhớ động đã thất bại trong copy_string() (sao chép chuỗi)"